آموزش Etabs پیشرفته

آموزش Etabs پیشرفته

دوره طراحی سازه حرفه ای Etabs SAP2000

 سپ sap2000 ایتبس Etabs نظام مهندسی طراحی

دوره طراحی سازه حرفه ای Etabs SAP2000

تدریس خصوصی ایتبس مطابق با ضوابط نظام مهندسی تهران

 1. آموزش مفاهیم اساسی در تحلیل سازه ها
 2. – تشریح مراحل تهیه دفترچه محاسبات درقالب مثال عملی با بهره گیری ازنرم افزارهای Etabs, Safe .
 3. تشریح مفاهیم تحلیل غیر خطی- 
 4. – آموزش مفاهیم کلیدی در تحلیل های دینامیکی، مبانی تحلیل دینامیکی خطی و غیر خطی.
 5. – چگونگی انجام انواع تحلیل دینامیکی با استفاده از نرم افزارها.
 6. شتابنگاشت ها و مقیاس کردن آنها
 7. معرفی نرم افزار Seismo signal
 8. تحلیل تاریخچه زمانی و مفاهیم آن
 9. بررسی و کنترل ارتعاشات در سازه
 10. انواع سیستم های لرزه برجانبی ویژه
 11. مفاهیم طراحی لرزه ای سازه های بتنی و فولادی
 12. تیر پیوند و اتصالات صلب از پیش تایید شده
 13. مباحث خاص در سازه های فولادی و بتنی۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: