آنالیز دینامیکی افزایشی ( IDA )

 

آنالیز دینامیکی افزایشی ( IDA )
در آنالیز دینامیکی افزایشی ) IDA ( تعداد قابل توجهی آنالیز تاریخچه زمانی با استفاده از رکوردهایی که به صورت افزایشی مقیاس می شوند انجام می گیرد . این افزایش تا زمانی که رکوردها
منجر به زوال ساختمان می گردند ، ادامه می یابد . آنالیز IDA توزیعی از شدت های مختلف را که می تواند در تولید منحنی شکنندگی زوال به کار رود ارائه می کند . به دلیل اینکه در این روش باید تعداد زیادی از جفت رکوردها را به صورت اندک ، اندک به شدت های مختلف مقیاس کرده و برای هر جفت رکورد در هر شدت مقیاس شده آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی انجام گیرد ، در عمل روشی بسیار سنگین بوده و محاسبات سنگینی را نیازمند است 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: