اثر صلبیت سقف روی تیرها

اثر صلبیت سقف روی تیرها

 

صلبیت سقف در مقایسه با سختی جانبی اعضای باربر لرزه ای تعیین می گردد به این صورت که اگر تغییر شکل درون صفحه ای دیافراگم از ۲ برابر تغییر شکل نسبی طبقه بیشتر باشد آنگاه سقف به صورت انعطاف پذیر محسوب شده و اگر این مقدار کمتر از عدد ۰.۵ باشد آنگاه سقف را صلب فرض می نماییم و در غیر این صورت سقف را نیمه صلب در نظر میگیریم.

دیافراگم صلب و انعطاف‌پذیر

در Etabs این امکان وجود دارد که می‌توان دیافراگم‌ها را به صورت کاملاً صلب در نظر گرفت. در این حالت تعداد درجات آزادی برای هر کف به سه کاهش می‌یابد (دو درجه آزادی انتقالی و یک درجه آزادی پیچشی). در این حالت جابجایی تمام گره‌های داخل صفحه به هم وابسته شده و به یک میزان جابجا می‌شوند، بنابراین کرنش محوری در تیرهای بین آنها ایجاد نشده و در نتیجه نیروی محوری ایجاد شده در تیرها صفر خواهد بود. در برنامه ETABS با انتخاب کف‌ها و استفاده از مسیر Assign menu > Shell > Diaphragms می‌توانید دیافراگم صلب ایجاد کنید.

 

 

توجه شود، وقتی کف‌ها صلب در نظر گرفته شوند، با توجه به عدم ایجاد نیروی محوری در تیرها، برای استفاده در تحلیل‌های حرارتی و یا طراحی تیرهای پیوند در مهاربندهای واگرا مناسب نیستند.

در طراحی سازه ها در نرم افزار Etabs در مواردی که به هر دلیل آنالیز_حرارتی مورد نیاز است، باید دقت نمود که به دیافراگم سقف ، گزینه دیافراگم_نیمه_صلب اختصاص داده شود. در صورتی که از دیافراگم_صلب استفاده شود، با توجه به اینکه در این حالت طول تیرها نمیتواند تغییر نماید و اختلاف دمای اعمال شده به تیرها میخواهد که در تیر افزایش طول ایجاد کند و این افزایش طول به دلیل صلبیت سقف در نرم افزار قابل ایجاد نیست، اختلاف دمای اعمال شده ، تبدیل به نیروی محوری قابل توجهی در تیرها میگردد. در طراحی تیرها عملاً این نیروی محوری نیز دیده میشود و باعث اضافه شدن آرماتورهای دو وجه بالا و پایین تیر میشود. قابل ذکر است که با وجود آنکه در طرح تیرها مطابق منوال نرم افزار نباید اثر نیروی محوری دیده شود؛ اما به نظر میرسد که در عمل در ورژن ۱۶٫۲۱ به درستی این اثر دیده میشود و تیر همانند یک ستون برای اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمشی طراحی میگردد. در صورتی که از دیافراگم نیمه صلب استفاده شود ، به دلیل اینکه تیرها قابلیت تغییر طول را پیدا میکنند، این نیروی محوری در تیرها، ناشی از اثرات تغییر دما به مراتب کمتر خواهد شد و طرح تیر اقتصادی تر میشود.

 

تشخیص صلبیت یا عدم صلبیت سقف

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: