اشتباه در بند ۹_۱۷_۳_۱_۵  مبحث ۹

اشتباه در بند ۹_۱۷_۳_۱_۵  مبحث ۹

اشتباه در بند ۹_۱۷_۳_۱_۵  مبحث ۹ در تعیین درصد حجمی آرماتور

این بند از مبحث نهم دارای اشکال تایپی است و متاسفانه بعد از چند سال از انتشار مبحث نهم هنوز در غلط نامه آن ذکر نشده است. جای اعداد ۰٫۰۱ و ۰٫۰۰۸ برعکس است. متن اصلی آن به نقل از آیین‌نامه CSA بصورت زیر است:

For reinforced members with an overall depth, h, exceeding 750 mm, longitudinal skin reinforcement shall be uniformly distributed along the exposed side faces of the member for a distance 0.5h – ۲(h–d) nearest the principal reinforcement. The total area of such reinforcement shall be ρskAcs , where Acs is the sum of the area of concrete in strips along each exposed side face, each strip having a height of 0.5h – ۲(h–d) and a width of twice the distance from the side face to the centre of the skin reinforcement (but not more than half the web width), and where ρsk = 0.008 for interior exposure and 0.010 for exterior exposure.

در متن فوق که عینا در مبحث نهم ذکر شده Acs مجموع نوارهای گونه است که در شکل زیر نشان داده شده است. فضای داخلی و خارجی منظور قرار گیری تیر در فضای خارج و شرایط محیطی بهره‌برداری است. برای فضای خارجی با توجه به احتمال بیشتر نفوذ رطوبت در اثر ترک، مقدار آن بیشتر داده شده است.

 

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: