الزامات شکل پذیری قاب خمشی ویژه

الزامات شکل پذیری قاب خمشی ویژه

الزامات شکل پذیری قاب خمشی ویژه
نکته در مدلسازی نرم افزار ETABS: نوع قاب در تنظیمات طراحی  می باید SMF انتخاب شود.
در این سازه ها علاوه بر الزامات تکمیلی شکل پذیری قاب مهاربندی خمشی متوسط، الزامات زیر نیز می باید رعایت شود.
مقاطع تیر و ستون در این قابها می باید از نوع فشرده لرزه ای ویژه (با محدودیت λhd  ) باشد. لازم به ذکر است محدودیتهای مقاطع مربوط به قاب خمشی متوسط نیز می باید مد نظر قرارگیرد.
حداکثر فاصله بین مهار تیرها برای جلوگیری از کمانش جانبی پیچشی تیر های I شکل برابر ۰٫۰۸۶r Fy/E.y می باشد. که در این رابطه ry شعاع ژیراسیون تیر نسبت به محور قائم می باشد. لازم به ذکر است محدودیتهای مهار جانبی تیرها مربوط به قاب خمشی متوسط نیز می باید مد نظر قرار گیرد.
مناسب است اثر تغییر شکل چشمه اتصال مانند قاب های خمشی متوسط در تحلیل سازه در نظرگرفته شود

 

 

در تمامی گره های اتصالات خمشی، نسبت ظرفیت خمشی ستون به تیر می باید از یک بیشتر باشد.

 

 

 

نکته در مدلسازی نرم افزار ETABS: کنترل نسبت ظرفیت خمشی ستون به تیر در گره های اتصال برای مقاطع H شکل با کمی ایراد توسط نرم افزار انجام می گردد. برای نمونه محل مفصل پلاستیک تیر همواره در بر ستون فرض می شود، همچنین اثر برش ناشی از ثقل درنظر گرفته نمی شود.

مقدارضریب تولیدات فولاد (Ry) در اختصاص پارامترهای لرزه ای اختصاص داده می شود.

ضوابط اتصالات تیر به ستون در این سیستم عینا مشابه اتصالات تیر به ستون در قاب های خمشی متوسط می باشد، با این تفاوت که استفاده از اتصالات گیردار با ورق های روسری و زیرسری به هیچ وجه قابل استفاده نمی باشد

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: