انتقال مدل از Etabs  به Tekla structures 

انتقال مدل از Etabs  به Tekla structures 

نحوه وارد کردن فایل ایتبز به تکلا

 

در این بخش نحوه ایجاد خروجی از Etabs  به نرم افزارTekla structures  را آموزش خواهیم داد.

 

توجه:این روش به معنای انتقال کامل مدل به نرم افزار تکلا نیست بلکه در این روش خطاهای زیر ممکن است رخ دهد:

۱-در صورت دقیق نبودن مدلEtabs  (در ابعاد -موقعیت و یا مقاطع) پیدا کردن خطا درTekla structuresزمان گیر بوده و گاهی کاربر متوجه این خطاها نمی شود.

۲-برخی از طراحان ازSD Section در ETABSاستفاده می کنند و این امر درTeklaقابلت تشخیص نبوده و یک المان خطی در تکلا مدل می گردد.

 

مراحل انتقال مدل:

درEtabs پس از تحلیل کردن و  در هنگامی که قفل تحلیل بسته باشد از مدل خروجی  Exportگرفته شود:

Steel detailing neutral file

در گام بعدی نرم افزار تکلا  را باز کنید «در بخشIMPORT-CAD «import

سپس  PROPERTIESرا انتخاب کنید -حال در پنجره باز شدهPARAMETERSرا انتخاب کنید و در قسمتINPUT FILEفایل خروجی ازETABSرا آدرس دهید. نکته مهم ایجاد فایل NOTEPAD  مبدل پروفیل و متریال است.به طور مثال در صورتی که در ETABSتیرآهن ۲۰ به صورت IP20تعریف شده باشذ در تکلا IPE200 قابل تشخیص می باشد و کاربر توسط  فایل متنیNOTEPAD در ستون اول نام پروفیل های موجود درTEKLAرا می نویسد و در ستون دوم پروفیل های به کار رفته درETABSرا درج می کند.

در فایل NOTEPADبعدی باید متریال در تکلا  S235JRدر ستون اول و در ستون دوم نام متریال فولادی در   ETABS    مثلا( STEEL ) درج شود.

دو فایل فوق در قسمت PROFILE & MATERIAL CONVERSION FILE  باید قرار داده شوند.

در بخش SDNF  -VERSION NUMBER عدد ۳ را انتخاب کنید.

پس از تمامی مراحل فوق OK  کنید حال در پنجره IMPORT MODEL  دکمهIMPORTرا بزنید .مدل به تکلا وارد می شود.

توجه:اگر اعضایی به صورت خط در تکلا وارد شدند با کلیک بر روی آن ها می توانید مقطع آن ها را عوض کنید.

 

نویسنده: مسعود نوری

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: