انجام پروژه فولاد و بتن

علیرضا خویه

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیر

شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

انجام پروژه فولادی مهندسی عمران
پروژه فولادی

انجام فوری پروژه فولاذ

انجام پروژه سازه های فولادی پیشرفته

هزینه انجام پروژه سازه های فولادی پیشرفته

انجام پروژه سازه های فولادی به روش LRFD

انجام پروژه سازه های فولادی به روش ترکیات بار نهایی

انجام پروژه فولاد فورد در تهران و کرج

انجام پروژه سازه های فولادی در ایران

انجام پروژه سازه های فولادی دانشگاه آزاد

انجام پروژه سازه های فولادی دانشجویی 

انجام پروژه سازه های فولادی دانشگاه سراسری

فهرست دفترچه محاسبات پروژه فولادی:

 فصل اول : معرفی پروژه

· نوع کاربری سازه،
· ارتفاع طبقات،
· محل ساختمان،
· نوع زمین،
· نوع سیستم باربری سازه،
· نوع سقف و جهت تیرریزی،
· مشخصات فنی مصالح مصرفی،
· آئین نامه های مورد استفاده،
· نرم افزارهای مورد استفاده،
· ظرفیت باربری خاک،
· تعیین ضریب فنریت خاک،
· پلان معماریفصل دوم : بارگذاری
· جزئیات دیوارها،
· جرئیات سقف،
· جزئیات پله،
· تعیین بار برف،
· بار مرده تیغه بندی،
· محاسبه وزن اسکلت سازه،
· محاسبه وزن کل ساختمان،
· بارگذاری زلزله،
· محاسبه نیروی باد،
· تعیین لنگر پیچشی ناشی از نیروی جانبی،
· محاسبه لنگر مقاوم و لنگر واژگونی ساختمان،
· ترکیبات بارگذاری فصل سوم : تحلیل دستی
 تقسیم نیروی جانبی بین قابها بدون پیچش و با در نظر گرفتن پیچش،
· تحلیل پرتال و کانتلیور در هر قاب فصل چهارم : طراحی دستی ستون
 فصل پنجم : طراحی دستی تیر
فصل ششم : طراحی دستی پله
 فصل هفتم : طراحی دستی سقف
 فصل هشتم : طراحی دستی بادبند
 فصل نهم : طراحی دستی کف ستون
 فصل دهم : طراحی دستی اتصلات صلب
 فصل یازدهم : طراحی دستی اتصالات مفصلی
 فصل دوازدهم : کنترل Drift
 فصل سیزدهم : طراحی پی و کنترل های مورد نیاز با نرم افزار Safe
 فصل چهاردهم : خروجی نرم افزار Etabs


علیرضا خویه

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیر

شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: