انجام پروژه SAP 2000

سازه های پیچیده و خاص در SAP2000
انجام پروژه های مدلسازی، تحلیل و طراحی انواع پل در SAP2000
 انجام پروژه های مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله در SAP2000
انجام پروژه های مدلسازی، تحلیل و طراحی دکل در SAP2000
انجام پروژه های مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فضاکار  در SAP2000
انجام پروژه هایمدلسازی، تحلیل و طراحی انواع ساختمان ها در SAP2000
انجام انواع تحلیل های خطی و غیر خطی ، استاتیکی و تاریخچه زمانی در SAP 2000

علیرضا خویه
۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: