اندرکنش خاک و سازه در Etabs2016

در ETABS ورزن ۲۰۱۶ برای تاثیر اندرکنش خاک و سازه می توان مشخصات خاک را بصورت زیر تعریف کرد.

define>spring properties>soil profile

 

آنگاه می توان بصورت زیر فونداسیون زیر ستون را تعریف کرد

define>spring properties<isolated column footing>

 

 

سپس با تعریف فنر تکی، می توان خاک زیر فونداسیون ستون را معرفی کرد

define>spring properties>point spring

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: