انواع تحلیل های غیر خطی

      به طور کلی برای سیستم هایی که انتظار می رود رفتار غیر خطی داشته باشند نیروها و تغییر شکل ها را می توان با استفاده از تحلیل های زیر به دست آورد: 

 

الف) تحلیل های دقیق

 –  تحلیل تاریخچه زمانی RHA               –  تحلیل دینامیکی افزایشی IDA

 

ب) تحلیل های ساده شده

   –تحلیل دینامیکی با استفاده از طیف پاسخ غیر خطیRSA    

 

  – تحلیل استاتیکی غیر خطیNSP

 

ج) تحلیل های تقریبی

مانند روش استاتیکی معادل که با در نظر گرفتن ضریب رفتار می توان به صورت تقریبی اثر رفتار غیر خطی را وارد نمود

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: