انواع ترکیب‌بارها نرم افزار ETABS 2016

انواع ترکیب‌بارها نرم افزار ETABS 2016
هنگام ایجاد ترکیب بارها، از مسیر Define menu > Load Combinations گزینه‌های مختلفی پیش روی محاسب قرار دارد. با استفاده از مسیر گفته شده و کلیک بر روی گزینه Add New Combo می‌توان یک ترکیب بار جدید ایجاد نمود. بعد از کلیک بر روی گزینه گفته شده پنجره Load Combination Data ظاهر می‌شود. در این پنجره و در بخش Load Combination Name می‌توانید نام دلخواهی برای ترکیب بار مورد نظر وارد نمایید. از کلمه Mode نمی‌توانید استفاده نمایید و تمام ترکیب بارها باید نام یکتایی داشته باشند. در بخش Load Combination Type نوع ترکیب بار را مشخص نمایید. بخش‌های مختلف آن به شرح زیر است:

 

گزینه Linear Add: این گزینه پرکاربردترین نوع ترکیب بارها بوده و معمولا برای طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، حالت‌های مختلف بار و آثار آنها بصورت جبری با هم جمع می‌شوند. مثلا اگر در این حالت آثار ناشی از بار D=1 ton، L=1.5 ton و E=-2 ton باشد و آنها را در ترکیب باری بصورت D+1.5L+E قرار دهیم، نتیجه داده شده بصورت زیر خواهد بود:
D+1.5L+E=1+1.5*1.5-2=1.25 ton
گزینه Envelope: در این حالت پوش مقادیر برگردانده می‌شود. برنامه قادر به ارائه نتایج بصورت حداکثر مطلق، حداکثر و حداقل است. مثلا اگر در این حالت آثار ناشی از بار D=1 ton، L=1.5 ton و E=-2 ton باشد و آنها را در ترکیب باری بصورت D,1.5L,E قرار دهیم، نتیجه داده شده بصورت زیر خواهد بود:
حداکثر:
۱٫۵*۱٫۵=۲٫۲۵
حداقل:

گزینه Absolute Add: در این حالت مقادیر بصور قدر مطلقی با هم جمع می‌شوند. مثلا اگر در این حالت آثار ناشی از بار D=1 ton، L=1.5 ton و E=-2 ton باشد و آنها را در ترکیب باری بصورت D+1.5L+E قرار دهیم، نتیجه داده شده بصورت زیر خواهد بود:
حداکثر:
+۱*(abs(1)+abs(1.5*1.5)+abs(-2))=5.25
حداقل:
-۱*(abs(1)+abs(1.5*1.5)+abs(-2))=-5.25
گزینه SRSS: در این حالت مقادیر بصورت جذر مجموع مربعات با هم ترکیب می‌شوند. مثلا اگر در این حالت آثار ناشی از بار D=1 ton، L=1.5 ton و E=-2 ton باشد و آنها را در ترکیب باری بصورت D,1.5L,E قرار دهیم، نتیجه داده شده بصورت زیر خواهد بود:
حداکثر:
+۱*((۱)^۲+ (۱٫۵*۱٫۵)^۲+ (-۲)^۲)^۰٫۵=۳٫۱۷۲
حداقل:
-۱*((۱)^۲+ (۱٫۵*۱٫۵)^۲+ (-۲)^۲)^۰٫۵=-۳٫۱۷۲
گزینه Range Add: این ترکیب در نسخه‌های جدید ETABS اضافه شده است. در حالت ترکیب حداکثر، پاسخ‌های مثبت حداکثر با هم جمع شده و پاسخ‌های منفی مشارکت داده نمی‌شوند. همچنین در حالت ترکیب حداقل، مقادیر کمینه پاسخ‌ها با علامت منفی با هم جمع شده و پاسخ‌هایی که دارای مقدار مثبت باشند، در این حالت مشارکت داده نمی‌شوند. مثلا اگر در این حالت آثار ناشی از بار D=1 ton، L=1.5 ton و E=-2 ton باشد و آنها را در ترکیب باری بصورت D+1.5L+E قرار دهیم، نتیجه داده شده بصورت زیر خواهد بود:
حداکثر:
(۱)+ (۱٫۵*۱٫۵) =۳٫۲۵
حداقل:

منظور از پاسخ در متن فوق، می‌تواند دیاگرام‌های لنگر، برش، نیروی محوری، عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی و … باشد.
@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: