بار زنده در ETABS

حداقل بار زنده پارکینگ ۳۰۰kg/m2
Live (L)

✅حداقل بار زنده بام ۱۵۰kg/m2 (در محاسبه جرم لرزه ای مشارکت ندارد)
Roof Live(Lr)

✅حداقل بار زنده فضا های عمومی ،لابی ها ،همکف ، اتاق پله و  عموما فضاهایی که بالای ۲۰نفر تردد دارند ۵۰۰kg/m2می باشد (در کف این کاربری ها نیاز به اعمال معادل سربار زنده ناشی از پارتیشن ها نمی باشد،هرچند مساحت آنها در محاسبه سربار لحاظ می گردد. )
Reducible Live (RL1)

✅حداقل بار زنده فضاها و اتاق های خصوصی (انتخاب  کاربری فضای مورد بررسی به قضاوت مهندسی نیز بستگی دارد)۲۰۰kg/m2  می باشد ،(این بار با ضریب ۰٫۵ در ترکیبات بار لرزه ای شرکت خواهد داشت .)
Reducible Live (RL2)

✅نحو ه  و میزان اعمال بار پارتیشن ها بستگی به دتایل آنها دارد ، به این صورت که اگر وزن هر متر مربع  دتایل انها بیشتر از ۲کیلو نیوتون بر متر مربع شود ؛ بار پارتشین  از نوع حالت بار مرده تعریف شده و باید در محل واقعی خود دیوار(با تعریف یک تیر در نرم افزار)  بر روی کف اعمال گردد . اما در صورتی که وزن دتایل انها کمتر از ۲کیلو نیوتن بر متر مربع باشد باید معادل سر بار انها را حساب کرد که این معادل نیز دارای حداقل هایی  به شرح زیر می باشد : 

۱-برای تیغه هایی که وزن هر متر مربع انها حداکثر ۴۰kg  می باشد ،این حداقل ۵۰kg/m2 می باشد .
۲- برای تیغه هایی که وزن هر متر مربع انها بزرگتر از ۴۰kg می باشد ، حداقل بار گستره معادل سربار زنده ۱۰۰kg/m2 می باشد .
Live (LP) OR Dead (D)

✅در مورد تراز بام و بار برف  که از بارهای محیطی می باشد ، باید هم بار زنده بام و هم بار برف را  در نرم افزاز تعریف و در تراز بام اعمال کنیم ،فقط باید به این نکته توجه کرد که بار برف در تعریف جرم لرزه ای شرکت دارد،اما برای تعریف ترکیب بارها طراحی ، باید بزرگترین این بارها را لحاظ کرد .

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: