بررسی قاعده ۱۰۰-۳۰ در اعمال نیروی زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰ و ASCE7-10 )

در اعمال قاعده ۱۰۰-۳۰ تقریبا تفاوت آشکاری بین استاندارد ۲۸۰۰ و ASCE7-10 وجود ندارد. ستون‌هایی که در محل تقاطع دو یا چند سیستم لرزه‌بر قرار دارند و همچنین در سیستم‌های لرزه‌بر غیرموازی، بایستی امتداد نیروی زلزله با زاویه مناسبی که حتی المقدور بیشترین اثر را ایجاد می‌کند، انتخاب شود. برای منظور نمودن بیشترین اثر زلزله، می‌توان صددرصد نیروی زلزله هر امتداد را با ۳۰% نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن ترکیب کرد.

در FEMA751 و FEMA451 نیز روش SRSS به عنوان یک روش دیگر برای اعمال  نیز پیشنهاد شده است.

 

۳٫۱٫۶٫۳ Torsion, Orthogonal Loading, and Load Combinations

There are three possible methods for applying the orthogonal loading rule:

۱٫ Run the response-spectrum analysis with 100 percent of the scaled X spectrum acting in one direction, concurrent with the application of 30 percent of the scaled Y spectrum acting in the orthogonal direction. Use CQC for combining modal maxima. Perform a similar analysis for the larger seismic forces acting in the Y direction.

۲٫ Run two separate response-spectrum analyses, one in the X direction and one in the Y direction, with CQC being used for modal combinations in each analysis. Using a direct sum, combine 100 percent of the scaled X-direction results with 30 percent of the scaled Y-direction results. Perform a similar analysis for the larger loads acting in the Y direction.

۳٫ Run two separate response-spectrum analyses, one in the X direction and one in the Y-direction, with

CQC being used for modal combinations in each analysis. Using SRSS, combine 100 percent of the

scaled X-direction results with 100 percent of the scaled Y-direction results

 

خلاصه بند فوق را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود:

برای در نظر گرفتن اثر زلزله در جهات متعامد در تحلیل طیفی سه روش وجود دارد:

۱- در یک تحلیل طیفی، ۱۰۰% طیف در جهت x (مقیاس شده) و ۳۰% طیف در جهت y (مقیاس شده) بر سازه اعمال شده و اثرات آنها با هم جمع زده می‌شود (قدرمطلق).

۲- در دو تحلیل جداگانه یک بار ۱۰۰% طیف در جهت x (مقیاس شده) و یک بار هم ۱۰۰% طیف در جهت y (مقیاس شده) بر سازه اعمال شده و در ترکیب بارها ۱۰۰% نیروی زلزله در هر جهت را با ۳۰% در جهت عمود بر آن ترکیب نمایید.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: