تئوری Thick plate و thin-plate در نرم افزار SAFE

تئوری Thick plate و  thin-plate در نرم افزار SAFE

در حالتی که المان بصورت نازک (thin-plate) مدلسازی می‌شود از تئوری Kirchoff plate استفاده شده و در حالتی با المان ضخیم (thick-plate) مدسازی نمایید از تئوری Mindlin plate در تحلیل استفاده می‌شود و تغییرشکل‌های برشی در نظر گرفته می‌شود. بطور کلی وقتی نسبت ابعاد المان صفحه‌ای (طول به ضخامت) از ۵ بیشتر شود، توصیه می‌شود از تئوری صفحات ضخیم استفاده گردد. بنابراین تفاوت اصلی بین دو رفتار، در نظرگرفتن یا عدم در نظر گرفتن تغییرشکل‌های برشی است. استفاده از تئوری ورق ضخیم (Thick-plate) تنها در رفتار خارج از صفحه موثر است. بهرحال دقت Thick-plate به مشبندی نیز بستگی دارد. بطور کلی می‌توان دال‌ها را که دارای ضخامت کمی هستند، را بصورت thin-plate و پی‌ها را بصورت thick-plate مدلسازی نمود. اگرچه در برخی مواردی که دال دارای بازشو باشد، اثر تغییرشکل برشی آن نیز می‌تواند مهم باشد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: