تحلیل دال در SAFE 2016

تحلیل دال در SAFE 2016

امید علیانپور:

در Safe 2016 چهار نوع تحلیل در خصوص دالهای بتن مسلح انجام میشود
-Liner :
یک نوع تحلیل معمولی که صرفا اجمالی بوده وجهت یک برسی کلی توسط طراح سازه است . این سطح از تحلیل در مقاصد طراحی توسط ایین نامه ها غیرقابل پذیرش است

 

-Nonlinear(Allow Uplift)
یک نوع تحلیل غیر خطی با اجازه برسی پدیده بلندشدگی . این تحلیل ویژه دالها متکی بر بستر ارتجاعی با سختی ارتجاعی یک جهته فشاری (پی ها) کاربرد دارد، در این نوع تحلیل غیر خطی نرم افزار ان تعداد فنرهای معرف سختی خاک زیر پی که به کشش می افتند را در فرایند تحلیل ، گام به گام حذف میکند
این نوع تحلیل تاثیر مستقیمی در نتایج طراحی از منظر مقدار میلگرد و عمق و تغییرشکل پی دارد

 

-Nonlinear (Cracked)
این یک نوع تحلیل غیر خطی ترک خورده است که ویژه دالهای غیر متکی بر بستر ارتجاعی هست (دال بتنی سقفها) وقتی تحت اثربارهای غیر دائمی نظیر بار زنده یا بارهای لرزه ای هستند این تحلیل تاثیری در نتایج طراحی از منظر مقدار میلگرد و ضخامت دال بطور مستقیم نداشته و صرفا نتایج تغییر شکل دال را متاثر میکند

 

-Nonlinear(Long Term Cracked)
یک نوع تحلیل توامان ترک خورده با لحاظ اثر درازمدت خزش در بتن در براورد تغییر شکل دال سقفها که غیر متکی بر بستر ارتجاعی است و تحت اثر بارهای دائمی چون بارهای مرده هستند ، این نوع تحلیل نیز بطور مستقیم نتایج طراحی نظیر میلگرد و عمق دال را متاثر نمیکند و تنها بر تغییر شکل دال موثر است .
نکته : از منظر عملکردی دو نوع دال داریم :
۱) دالهای متکی بر بستر ارتجاعی یا همان فونداسیونها
۲) دالهای غیر متکی بر هرگونه بستری نظیر سقفها
حال با توجه به توضیحات فوق و تصاویر۵ گانه زیر به ترتیب میتوانید فرایند یک تحلیل غیر خطی ترک خورده و یک تحلیل غیر خطی ترکیبی ترک خورده و اثرات دراز مدت بارها رو در خصوص دال سقفها چه در یک تحلیل تحت بارهای ثقلی و چه تحت بارهای لرزه ای دنبال کنید

 

شروع فرایند کلی انتخاب نوع تحلیل در ارتباط با حالات بار در دالها بطور عمومی

 

 

سه پنجره ویژه تنظیمات تحلیل توامان ترک خوردگی و اثرات دراز مدت بارها ویژه دالهای سقف تحت بارهای ثقلی دائمی چون بارهای مرده

 

شامل سه پنجره تنظیمات تحلیل صرفا ترک خورده جهت دال سقفها که تحت تاثیر بارهای غیر دائمی چون زنده و زلزله هستند

 

شروع فرایند پیش شرط اجرای تحلیل جهت امادگی برای تنظیمات پنجره

 

تنظیمات مرتبط با مقدار میلگرد سراسری دال سقف
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: