تحلیل توالی ساخت Staged construction

 تحلیل توالی ساخت Staged construction

تحلیل توالی ساخت یا ساخت مرحله‌ای (Staged construction) یک تحلیل و طراحی که در آن اثر ساخت مرحله‌ای سازه و رفتار کلی تابع زمان آن در مدلسازی لحاظ می‌شود. در تحلیل‌های متداول سازه‌یی، کل طبقات سازه با فرض عدم اعمال بار تا اتمام مراحل ساخت به طور هم‌زمان و یک‌باره تحت بارگذاری قرار می‌گیرند، در حالی که ممکن است برخی از اجزای سازه، بعد از ساخت قسمت‌های دیگر به آن اضافه شود. یکی از کاربردهای این مورد را می‌توان در طرح‌های مقاوم سازی در نظر گرفت. در این حالت فرض نمایید سازه موجودی در نظر باشد و حال قرار است المان‌هایی به آن اضافه گردد.

An auto sequential construction case provides an automated method of creating static nonlinear staged construction cases that are specifically tailored to model construction sequence loading. Note that only one auto sequential construction case can be defined per model file

به عنوان مثالی دیگر، در حالتی سازه دارای نامنظمی‌های به مانند ناپیوستگی سیستم باربر باشد، (مثلا یکی از ستون‌ها تا پی ادامه نداشته باشد) تیری که ستون به روی آن ختم شده به توالی ساخت سازه حساس بوده و بایستی بررسی شود. در صورتی که تحلیل توالی ساخت برای این حالت انجام نشود، نتایج می‌توانند تا حدود زیاد متفاوت باشد. برای ایجاد یک حالت تحلیل مرحله‌ای بایستی از مسیر Define menu > Auto Construction Sequence Cases اقدام نمایید. گزینه Case Is Active را تیک بزنید و نام حالت تحلیل را در بخش Auto Construction Sequence Load Case Name وارد نمایید. در بخش Geometric Nonlinearity Option اثرات غیرخطی هندسی برای سازه لحاظ شود. در بخش Combine this number of Stories in each Construction Sequence Group تعداد طبقاتی که در هر گام ساخت، به سازه اضافه می‌شوند را وارد نمایید. در حالت عادی ساختمان بصورت یک طبقه یک طبقه ایجاد می‌شود.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: