ترکیب بارهای اثر پی دلتا P-Deltaدر Etabs

بند ۳-۶ استاندارد ۲۸۰۰ برای تعیین لنگر ثانویه مقدار Pu را در حد مقاومت بیان می‌کند. بنابراین بایستی بارهای مرده و زنده را با ضرایبی متناسب با ضرایب این حالات بار که در ترکیب بار شامل بار زلزله مشارکت می‌کنند بکار برد. اگر به ترکیب بار شماره ۵ صفحه ۱۶ مبحث ششم توجه شود، در این ترکیب بار شامل بار زلزله، بیشترین نیروی ثقلی بکار رفته و بایستی ضرایب بارهای مرده و زنده متناسب با ضرایب بکار رفته برای بارهای مرده و زنده در این ترکیب بار استفاده گردد. اگرچه در صورتی که این ضرایب را برای بارهای مرده و زنده ۱ هم در نظر بگیرید چندان در نتایج موثر نیست.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: