ترکیب بارهای شامل فشار جانبی خاک و فشار زیر زمینی

در صورت وجود فشار جانبی خاک، فشار زیرزمینی و یا مواد انباشته شده، H، اثر آنها را باید بصورت زیر منظور نمود. اگر اثر این بارها در جهت افزودن به اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۱٫۶ در ترکیب بارها منظور گردد.
۱٫ ۱٫۴D + 1.6H
۲٫ ۱٫۲D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R) + 1.6H
۳٫ ۱٫۲D + 1.6(Lr or S or R) + (L or 0.5(1.4W)) + 1.6H
۴٫ ۱٫۲D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(Lr or S or R) + 1.6H
۵٫ ۱٫۲D + 1.0E + L + 0.2S + 1.6H
۶٫ ۰٫۹D + 1.0(1.4W) + 1.6H
۷٫ ۰٫۹D + 1.0E + 1.6H
۸٫ ۱٫۲D + 0.5L + 0.5(Lr or S) + 1.2T + 1.6H
۹٫ ۱٫۲D + 1.6L + 1.6(Lr or S) + 1.0T + 1.6H

 

اگر اثر این بارها در جهت کاهش به اثرات دیگر متغییرهای اصلی بارگذاری باشد، اثر بار H باید با ضریب ۰٫۹در ترکیب بارها منظور گردد.
۱٫ ۱٫۴D + 0.9H
۲٫ ۱٫۲D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R) + 0.9H
۳٫ ۱٫۲D + 1.6(Lr or S or R) + (L or 0.5(1.4W)) + 0.9H
۴٫ ۱٫۲D + 1.0(1.4W) + L + 0.5(Lr or S or R) + 0.9H
۵٫ ۱٫۲D + 1.0E + L + 0.2S + 0.9H
۶٫ ۰٫۹D + 1.0(1.4W) + 0.9H
۷٫ ۰٫۹D + 1.0E + 0.9H
۸٫ ۱٫۲D + 0.5L + 0.5(Lr or S) + 1.2T + 0.9H
۹٫ ۱٫۲D + 1.6L + 1.6(Lr or S) + 1.0T + 0.9H

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: