ترکیب بار مناسب برای تحلیل PDelta درEtabs

برای تحلیل PDelta درEtabs بهترین ترکیب بار انتخابی کدام است؟

 

سلام. بخش ثقلی مربوط به ترکیب بارهای شامل بار زلزله. در دو ترکیب بار زیر، نیروی زلزله داریم:
– ۱٫۲D+L+E+0.2S
– 0.9D+E
بنابراین برای تحلیل P-Delta میتوانیم از ترکیب بار اول استفاده نماییم که اثر بار ثقلی بیشتری دارد. یعنی از ۱٫۲D+L+0.2S برای تحلیل P-Delta استفاده نماییم.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: