ترکیب سیستم ها در ارتفاع سازه

ترکیب سیستم ها در ارتفاع سازه

بند ۳-۳-۵-۹ استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به ترکیب سیستم ها در ارتفاع: (حالت کلی)

– اگر ضریب رفتار قسمت پایینی بیشتر از قسمت بالایی باشد، ضریب رفتار، ضریب بزرگنمایی جابجایی و همچنین ضریب اضافه مقاومت قسمت فوقانی ملاک تعیین نیروی جانبی کل سازه قرار گیرد.

به عنوان مثال: در یک سازه قسمت پایینی قاب خمشی فولادی با شکل‌پذیری ویژه و قسمت بالایی قاب مهاربندی شده همگرای ویژه استفاده شده است.
مشخصات سیستم بالایی:
R = 5.5
Omeaga0 =2
Cd = 5.0
مشخصات سیستم پایینی:
R = 7.5
Omeaga0= 3
Cd = 5.5
در این حالت بایستی ضریب رفتار، ضریب بزرگنمایی جابجایی و همچنین ضریب اضافه مقاومت قسمت فوقانی ملاک تعیین نیروی جانبی کل سازه قرار گیرد.
– اگر ضریب رفتار قسمت پایینی کمتر از قسمت بالایی باشد، ضریب رفتار، ضریب بزرگنمایی جابجایی و همچنین ضریب اضافه مقاومت قسمت فوقانی ملاک تعیین نیروی جانبی قسمت بالایی قرار گیرد. برای تعیین نیروی جانبی قسمت پایینی همین نیروها ولی حالت نیروی عکس العمل ناشی از تحلیل قسمت فوقانی نیز در نسبت Ru/Rho قسمت فوقانی به Ru/Rho قسمت تحتانی ضرب شده اند باید به مدل سازه قسمت تحتانی اضافه شوند. این نسبت در هر حال نباید از ۱ کمتر باشد.

به عنوان مثال: در یک سازه قسمت پایینی قاب مهاربندی شده همگرای ویژه و قسمت بالایی قاب خمشی فولادی با شکل‌پذیری ویژه استفاده شده است.
مشخصات سیستم پایینی:
R = 5.5
Omeaga0 =2
Cd = 5.0
مشخصات سیستم بالایی:
R = 7.5
Omeaga0 = 3
Cd = 5.5
در این حالت بایستی ضریب رفتار، ضریب بزرگنمایی جابجایی و همچنین ضریب اضافه مقاومت قسمت فوقانی ملاک تعیین نیروی جانبی قسمت بالایی قرار گیرد. نیروی برش بخش بالایی باید با نسبت (۷٫۵/۵٫۵)=۱٫۳۶ به بخش پایینی انتقال داده شود. (با فرض ضریب نامعینی هر دو بخش برابر یک).
توجه: آییننامه ASCE7 برای سازه‌ای که بخش بالایی آن قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه استفاده شده باشد و بخش پایینی سختی زیادی داشته باشد، سخت گیری زیادی نشان داده و استفاده از این سیستم را برای طبقه بندی لرزه ای D به بالا ممنوع میکند.

 

 ASCE7-10
۱۲٫۲٫۵٫۵ Special Moment Frames in Structures Assigned to Seismic Design Categories D through F
For structures assigned to Seismic Design Categories D, E, or F, a special moment frame that is used but not required by Table 12.2-1 shall not be discontinued and supported by a more rigid system with a lower response modification coefficient, R, unless the requirements of Sections 12.3.3.2 and 12.3.3.4 are met. Where a special moment frame is required by Table 12.2-1, the frame shall be continuous to the base.

 

علت این سخت‌گیری می‌تواند احتمال وقوع رفتارهای غیرارتجاعی در بخش‌هایی پایینی سازه باشد که در این بخش، از سیستم با شکل‌پذیری کمتری استفاده شده است و سیستم با شکل‌پذیری بالا (قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه) را در بخش بالایی استفاده نموده‌ایم که احتمال تشکیل مفاصل پلاستیک در آن ناحیه کمتر است.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

 

بند ۳-۳-۵-۹ ( ترکیب سیستم ها در ارتفاع )

 

ترکیب سیستم های باربر لرزه ای در پلان و ارتفاع

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: