تشریح منوی Assign>Load

تشریح منوی Assign>Load

بارگذاری سازه :

Assign-/ Point Loads:

بارگذاری گره‌ها(راه‌پله ):

Force:

در این گزینه می‌توان یک نیروی متمرکز یا یک لنگر متمرکز را بر روی سازه اعمال کرد.

نکته: درصورتی‌که نیروی زلزله توسط گزینه‌یUSER LOAD یاUSER COFF اعمال نشده باشد می‌توان نیروی زلزله را با قرار دادن یک جرم در مرکز جرم توسط این گزینه به سازه اعمال کرد.

نکته: جهت بارگذاری راه‌پله دو راه وجود دارد:

۱ ) مدل کردن تیرهای نیم‌طبقه که در این حالت بار پله هر نیم‌طبقه محاسبه‌شده و به تیر مربوط اعمال می‌شود.

۲ ) در این روش تیرهای نیم‌طبقه مدل نخواهد شد و کل بار راه‌پله بین ۴ ستون کناری تقسیم می‌شود.

Ground displacement:

میزان نشست در گره‌هایBASE اعمال می‌شود. در این گزینه می‌توان در سه راستا انتقال و حول سه محور چرخش را اعمال کنیم.

Temperature:

بار حرارتی می‌تواند به‌صورت یکنواخت یا به‌صورت غیریکنواخت باشد. درصورتی‌که بخواهیم باریک المان را به‌صورت یکنواخت حرارتی انتخاب کنیم از گزینه‌یOBJECT TEMP استفاده می‌کنیم. درصورتی‌که بخواهیم بار غیریکنواخت را انتخاب کنیم لازم است که ابتدا توسط گزینه‌یJOIN LOAD در قسمت TEMP بارهای حرارتی دونقطه انتهایی فریم را اعمال کرده و سپس در این گزینه در قسمت END POINT TEMP مربع مربوط را فعال می‌کنیم.

 


 

Assign-/ Frame Loads:

بارگذاری روی المان‌های میله‌ای ( دیوارها )

Point:

نکته: در این نوع بارگذاری می‌توان یک نیرو (FORCE) با یک لنگر بر روی یک المان انتخاب‌شده قرارداد. در قسمت POINT LOAD لازم به ذکر است که می‌توان ۴ بار متمرکز بر روی یک المان اعمال کرد.

نکته: برای تعیین طول المان می‌توان طول نسبی (RELATIVE) و طول مطلق (ABSOLUT) را انتخاب کرد.

Distributed:

منظور از مقاطع یعنی اعضای غیر سطحی مانند: تیر، ستون، بادبند می‌باشند. اغلب بارها بر روی تیر اصلی به‌صورت خطی وارد می‌گردد.

در این گزینه می‌توان در قسمت TRAPEZOID LOAD بار گسترده غیریکنواخت را دقیقاً شبیه به بار قسمت قیل تعریف کرد. در قسمت UNIFROM LOADمی‌توان بار یکنواخت را با اعمال یک عدد در قسمت LOAD برای المان‌های انتخاب‌شده وارد کرد.

Temperature:

بار حرارتی فریم می‌تواند به‌صورت یکنواخت یا به‌صورت غیریکنواخت باشد. درصورتی‌که بخواهیم باریک المان را به‌صورت یکنواخت حرارتی انتخاب کنیم از گزینه‌یOBJECT TEMP استفاده می‌کنیم. درصورتی‌که بخواهیم بار غیریکنواخت را انتخاب کنیم لازم است که ابتدا توسط گزینه‌یJOIN LOAD در قسمت TEMP بارهای حرارتی دونقطه انتهایی فریم را اعمال کرده و سپس در این گزینه در قسمت END POINT TEMP مربع مربوط را فعال می‌کنیم.

 

 

 


 

 

Assign-/ Shell  Load/ Area Loads:

بارگذاری روی پوسته‌ها ( کف سقف‌ها )

بارگذاری روی پوسته‌ها به ۳ صورت است:

۱ ) یکنواخت UNIFORM

۲ ) حرارتی TEMP

۳ ) بار باد WIND PRESSURE

Uniform:

برای این منظور ابتدا کف موردنظر را انتخاب کرده و سپس به قسمت موردنظر می‌رویم و پس از انتخاب نوع بار مقدارش را وارد می‌کنیم.

نکته: لازم به یادآوری است که در هنگام اعمال بار سقف‌ها وزن تیرچه‌بلوک را از بار مرده سقف کم کنید.

Temperature:

دقیقاً شبیه به المان‌های فریم است.


 

قبل از آنالیز برای درستی مدل‌سازی مطمئن شویم انجام کارهای زیر توصیه می‌شود:

۱ تیک قسمت‌های موردنیاز در Set Building …. زده شود.

۲ با مراجعه به منوی Display/Show Loads/Joint Point مقادیر بارهای نقطه‌ای اعمال‌شده به سازه (خرپشته که به‌صورت نقطه‌ای به بام واردشده‌اند)قابل‌کنترل و مشاهده است.

۳ – با مراجعه به منوی Display/Show Loads/ Frame Line مقادیر بارهای اختصاص داده‌شده به اعضای خطی (تیرها)قابل‌کنترل و مشاهده است.

۴ – با مراجعه به منوی Display/Show Loads/ Shell Area مقادیر بارهای گسترده اعمال‌شده به عناصر سطحی (سقف‌ها)قابل‌کنترل و مشاهده است (بار مرده وزنده وارد بر سقف).

۵ – با مراجعه به منوی Analyze/Check Model …در پنجره بازشده تیک تمام گزینه‌ها زده شود.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: