تعداد و عمق گمانه ها

آموزش  محاسبه عمق و تعداد گمانه ها در آزمایش خاک:

 

گمانه چاهی است که به وسیله ماشین حفار، کنده می شود. قطر گمانه بسیار کوچک تر از چاهکی است به صورت دستی حفر می شود و نمونه هایی که از گمانه بدست می آید دست نخورده هستند. برای محاسبه عمق و تعداد گمانه ها در آزمایش خاک،برای یک ملک، از جدولی که واحد ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ارائه کرده است، بهره می گیریم.

تعداد و عمق گمانه ها

۱⃣ سطح اشغال:
اولین پارامتر S ، سطح اشغال است.

سطح اشغال با توجه به طرح تفصیلی و پهنه ای که ملک در آن قرار گرفته تعیین می شود. مساحتی از زمین است که امکان ساخت در آن وجود دارد.

۲⃣ عمق گودبرداری:
پارامتر بعدی که برای محاسبه عمق و تعداد گمانه ها باید بدانیم، عمق گودبرداری (D) است که با توجه به نقشه ساختمان تعیین می شود. در یک ساختمان معمولی، برای فونداسیون ۱ متر و برای هر زیر زمین ۳ متر گودبرداری نیاز است. با این حساب برای ساختمان با یک زیر زمین عمق ۴ متر ، با دو زیر زمین ۷ متر و با سه زیر زمین ۱۰ متر گودبرداری نیاز است. برای کاربری های خاص باید عمق گود را از روی نقشه تعیین کرد.

۳⃣ پارامتر B:
پارامتر B عرض ملک است.

تعداد گمانه ها هم مستقیما بر اساس سطح اشغال و عمق گود تعیین می شود.

۴⃣ چاهک دستی:
علاوه بر گمانه ای که به صورت ماشینی حفر می شود، حتماً باید، چاهک دستی نیز به منظور بازدید و بررسی لایه های خاک توسط کارشناس و فیلم برداری از آن حفر گردد.

عمق چاهک دستی باید برابر با حداکثر عمق گود باشد. تعداد چاهک ها نیز از جدول تعیین می شود.

🔴 نکته:
در صورتی که عمق محاسبه برای گمانه حداکثر ۱۶ متر باشد، می توان به جای گمانه ماشینی، چاهک دستی با همان عمق محاسبه شده حفر کرد.

اگر امکان استقرار ماشین حفار در ملک نباشد، می توان به جای گمانه ، چاهک دستی حفر نمود. در ملک های شمالی امکان استقرار ماشین حفار در حیاط هست ولی در ملک های جنوبی که ساختمان سمت گذر است، معمولا این امکان نیست. در هر صورت حفر چاهک دستی با عمق بیشتر از ۳۰ متر به دلیل خطراتی که دارد توصیه نمی گردد.

✔️انجمن مهندسین عمران ایران
@isceir

نمایی از یک چاهک دستی
سایر پارامتر های جدول:

۵⃣ پارامتر N:
در ملک های با سطح اشغال بزرگتر از هزار متر،برای محاسبه عمق و تعداد گمانه ها این پارامتر نیز دخیل است. به ازای هر هزار متر، یک واحد به عنوان پارامتر N به تعداد گمانه ها استفاد می شود. برای مثال برای ملکی با سطح اشغال ۱۵۰۰ متر تعداد گمانه لازم طبق جدول ۳ می باشد.

۶⃣ پارامتر M:
در ملک هایی با عمق گودبرداری بیشر از ۲۰ متر برای محاسبه عمق و تعداد گمانه ها این پارامتر این پارامتر نیز دخیل است به این صورت که به ازای هر به ازای هر ده متر اضافی گودبرداری، یک واحد به عنوان پارامتر M به تعداد چاهک های دستی اضافه می گردد. برای مثال برای ملکی با عمق گودبرداری ۳۰ متر تعداد چاهک های دستی مورد نیاز ۳ عدد می باشد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: