تعریف مصالح برای میلگردهای طولی و عرضی

تعریف مصالح برای میلگردهای طولی و عرضی

در ETABS 9.7 باید در هنگام تعریف مصالح بتنی، تنش تسلیم آرماتورهای طولی و عرضی را وارد نمایید. با استفاده از مسیر Define menu > Material Properties می‌توانید مصالح را تعریف نمایید. اگر مصالح بتنی تعریف نمایید، در بخش Bending reinf. yield stress, fy بایستی حداقل تنش تسلیم آرماتورهای طولی وارد شود. اگر از میلگردهای AIII (S400) برای آرماتورهای طولی استفاده شود، مقدار Fy آنها برابر ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. معمولا طراحان از این آرماتور برای میلگردهای طولی استفاده می‌کنند. در بخش Shear reinf. yield stress, fys بایستی تنش تسلیم آرماتورهای عرضی (برشی) را وارد نمایید. معمولا برای این میلگردها از سایزهای کوچکتر استفاده می‌شود (در حدود قطر ۸ تا ۱۰ میلیمتر). طراحان معمولا از میلگردهای نوع AII (S340) با تنش تسلیم ۳۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برای آرماتورهای خاموت استفاده می‌نمایند. مقدار تنش تسلیم انواع میلگرد در جدول ۹-۴-۱ مبحث نهم آورده شده است.
در ETABS 2016 باید مصالح مربوط به آرماتورهای طولی و عرضی را بصورت جداگانه و بصورت یک مصالح جدا تعریف و در حین تعریف مقطع مشخص نمایید که آرماتورهای طولی و عرضی (خاموت‌ها) از چه مصالحی هستند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: