تعیین ضخامت و عرض ورق زیر سری و روسری

تعیین ضخامت و عرض ورق زیر سری و روسری

طراحی اتصال گیردار ( تعیین ضخامت و عرض ورق زیر سری و روسری)

در اتصال گیردار جوشی به کمک ورق‌های روسری و زیرسری  (WFP) ورق‌های بالایی و پایینی اتصال توسط جوش به بال‌های ستون جوش شده و از طرف دیگر به بال‌های تیر توسط جوش متصل می‌شوند. عرض ورق زیرسری (bpb) بر اساس عرض بال تیر (bbf) تعیین می‌شود. به طوریکه فضای کافی برای جوش داشته باشیم:

Bpb=Bbf+5cm

ضخامت ورق زیرسری (tpb) براساس نیروی کششی ناشی از لنگر متحمل ایجاد شده در محل مفصل پلاستیک طراحی می‌شود. عرض قسمت باریکتر ورق روسری براساس عرض بال تیر (bbf) تعیین می‌شود.

B2pt=Bbf-5cm

ضخامت ورق روسری (tpt) بصورت براساس مساحت ورق بالا تعیین می‌شود. به سبب اینکه ورق بالایی کمتر است، برای جبران کاهش مساحت ایجاد شده، طبیعتاً بایستی ضخامت بیشتری داشته باشد تا همان لنگر را بتواند تحمل کند.

@AlirezaeiChannel

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: