تغییرات مبحث هفتم مقرارت ملی ساختمان ویرایش ۹۲

تغییرات و مطالب جدید عنوان شده در مبحث هفتم مقررات ملی عبارتند از:
۱- ارائــه روش طراحــی حــالات حــدی مقاومــت (State Limit Strength) بــه همــراه روش تــنش مجــاز و نیــز معرفــی روش حالات حدی بهره برداری (State Limit Service) جهت کنترل تغییر شکل پی.
۲- ارائه ترکیبات بار جدید بر مبنای مبحث ششم مقررات ملی و آیین نامه های معتبر بین المللی.
۳- ارائه تقسیم بندی کامل تر جهت انواع پی سطحی بر مبنای هندسه.
۴- ارائه تقسیم بندی پـی بـه صـلب و انعطـاف پـذیر جهـت انجـام طراحـی ومعرفـی تـنش متوسـط و حـداکثر جهـت بررسـی وضعیت خاک زیر پی.
۵- ارائه مطالب تکمیلی در خصوص دیوارهای حایل و پی های عمیق

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: