تفاوت plate , Membrane و Shell

تفاوت plate , Membrane و Shell

* Shell-type behavior means that both in-plane membrane stiffness and out-of-plane plate bending stiffness are provided for the section.
* Membrane-type behavior means that only in-plane membrane stiffness is provided for the section.
* Plate-type behavior means that only out-of-plane plate bending stiffness is provided for the section.

Plate رفتار صرفا خارج صفحه، Membrane رفتار صرفا داخل صفحه و Shell رفتار داخل و خارج صفحه دارد. در صورتی که سقف Shell باشه، حتما بایستی آن را مشبندی کنید. در صورت عدم مشبندی کل موضوع مدل شده به عنوان یک المان در نظر گرفته خواهد شد و روی تیرها باری منتقل نمیشه (در واقع در گوشه ها این انتقال صورت میگیرد. در صورتی که Membrane انتخاب شده باشد، توزیع بار بصورت پاکتی صورت میگیرد. در ادامه یک مثال نشان داده شده است. در صورتی که Plate باشد دقیقا برای رفتار خارج از صفحه شبیه Shell بوده و باید مشبندی شود.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: