تفسیر بند ۹-۱۵-۴-۲-۵ مبحث نهم

تفسیر بند ۹-۱۵-۴-۲-۵ مبحث نهم

بند ۹-۱۵-۴-۲-۵ قید می‌کند، آرماتورهای طولی خم شده را تنها در سه چهارم طول ناحیه مورب متقارن به مرکز آنها، می‌توان به عنوان آرماتور برشی موثر تقلی نمود. فاصله این آرماتورها باید طوری انتخاب شود که ضابطه بند ۹-۱۵-۶-۴-۲ در طولی معادل سه چهارم طول ناحیه مورب (متقارن نسبت به مرکز) میلگردها) عملی گردد.
تفسیر بند: منظور آن است که تنها ۰٫۷۵ فاصله بین آرماتورهای خمشی تیر را می‌توان ملاک قرار داد. در واقع حداکثر ۰٫۷۵(d-d’) بایستی در نظر گرفته شود. این عرض موثر در شکل زیر نشان داده شده است. در این شکل طول موثر آرماتور طولی خم شده برابر
۰٫۷۵(d-d’)/(sin 45)=0.75(1.414)*(d-d’)=۱٫۰۶(d-d’)
است. بخش دوم این بند به این معنی است که مطابق شکل زیر فاصله این آرماتورهای طولی خم شده به Smax محدود شود. فاصله حداکثر Smax برابر تصویر افقی این طول موثر است. بنابراین:
Smax=1.06(d-d’)*cos 45=0.75(d-d’)

 

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: