جزوه پلسازی و مهندسی پل

جزوه پلسازی و مهندسی پل

جزوه پلسازی و مهندسی پل

شامل مباحث:
معرفی انواع فونداسیون و شمع ها
معرفی پل های صفحه ای(دال و تیر)
پیش تنیدگی در پل ها
پل های کابلی و معلق
مطالعات هیدرولیکی پل ها
پایش سلامت پلها

 

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: