جمع کننده‌ها (Collector) و یال‌ها (Chord)

تیرهای لبه‌ای یا همان یال‌ها (Chord): این المان‌ها را می‌توان به دورترین تارهای یک تیر تحت خمش تشبیه نمود. اگر دیافراگم را به مانند یک تیر عمیق تحت خمش فرض کنیم، این اجزا عمود بر مسیری نیروی جانبی بوده و در آنها نیروهای کششی و فشاری ناشی از لنگر ایجاد شده، تولید می‌گردد.

جمع کننده‌ها (Collector): در حالتی که سیستم لرزه‌بر (مثل دیوار برشی) در تمام طول دیافراگم حضور نداشته باشند، که در اغلب حالات به این شکل است، اعضای قاب در امتداد مسیر نیرو، وظیفه جمع آوری نیروهای دیافراگم را بر عهده دارند. جمع کننده‌ها برای سهمیه برش رسیده به آنها طراحی می‌شوند. نیروهای ایجاد شده در این جمع کنندها توسط اتصال آنها به ستون یا دیوارهای برشی منتقل می‌گردد. بنابراین در طراحی آنها باید نیروی محوری را نیز مد نظر داشت. به عنوان مثال در یک جمع کننده فولاد، اتصال تیر جمع کننده به ستون توسط نبشی نشیمن ممکن نیست، زیرا این اتصال تنها قادر به انتقال برش است.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: