جهت های لنگر و برش در Etabs

بسیاری از دانشجویان و مهندسان در تشخیص جهات برای خواندن تنش ها و نیروها در Etabs مشکل جدی دارند. در این پست سعی شده با استفاده از تصاویر و توضیحات این مشکلات برطرف شود

همواره به خاطر داشته باشید در المان های Shell محور ۳ عمود بر
صفحه است و محورد های ۱و۲ در داخل صفحه هستند

نحوه ی نام گذاری نیروها هم به این ترتیب می باشد که  اندیس اول نمایش گر صفحه است که
نیرو در آن قرار دارد(صفحه ی عمود بر جهت نیرو)و اندیس دوم جهت نیرو

F11,F22,F12

V13,V23نام گذاری لنگرها هم به این صورت می باشد که M21,M12
پیچش هستند

M11:
لنگر صفحه ی یک (یعنی فقط صفحه ی ۱ را در نظر بگیر) که تنیجه: آرماتورهای صفحه ی ۱
می شود


ایتبز Fmax, Fmin را هم می دهد
یعنی حالتی که نیروی برشی نداریم و نیروی محوری حداکثر شده است و برعکس فقط نیروی
برشی داریم
Vmax,Vmin

 

نامگذاری تنش ها هم مثل نیرو ها می باشد S11,S22,S12


۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: