خطای عدم تامین مهار جانبی Lb/ry

خطای عدم تامین مهار جانبی Lb/ry

مهار جانبی تیرها در قاب های خمشی با شکل پذیری متوسط باید حداکثر به ۰٫۱۷E/Fy و در قاب خمشی ویژه بایستی به ۰٫۰۸۶E/Fy باشد. هر دو بال تیر باید این مهار را داشته باشند.

خطای عدم تامین مهار جانبی Lb/ry

 

بایستی با جزئیات مناسب در نقشه‌ها طول مهارنشده تیرها را به این مقادیر محدود نمایید. در صورت استفاده از مهارهای جانبی برای بال‌های بالا و پایین تیر قاب خمشی، بصورت موضعی مطابق شکل زیر، می‌توان در برنامه ETABS بعد از انتخاب تیر مورد نظر، از مسیر Design menu > Steel Frame Design > Lateral Bracing و یا از مسیر اقدام نمایید و طول مهارنشده را وارد نمایید. در صورتی که مهارهای جانبی بصورت موضعی مطابق شکل زیر داده می‌شود، بایستی گزینه Specify Point Bracing را انتخاب نمایید. با انتخاب حالت Relative Distance from End-I فاصله مهار جانبی از ابتدای I تیر بصورت نسبی داده می‌شود و یا اینکه با انتهاب حالت Absolute Distance from End-I فاصله مهار جانبی از ابتدای I تیر بصورت مطلق داده شود.

 

این هشدار معمولا در حالتی که قاب خمشی شما با شکل پذیری متوسط باشد، رخ میدهد. علت آن هم عدم وجود مهار جانبی کافی برای تیر است. در حالتی که شکل پذیری قاب خمشی شما ویژه باشد، به جای عدد ۰٫۱۷ عدد ۰٫۰۸۶ نمایش داده میشود. در این شکل Lb فاصله بین مهارهای جانبی تیر و ry شعاع ژیراسیون تیر جول محور ضعیف است که نسبت Lb/ry در قاب های متوسط باید از ۰٫۱۷E/Fy و در ویژه ها از ۰٫۰۸۶E/Fy کمتر باشد. در قاب­های خمشی ویژه، تیرها نقش اصلی تأمین شکل­پذیری را از طریق ایجاد مفصل پلاستیک در دو سر خود ایفا می­نمایند.
تیرها باید در هر دو بال خود دارای مهاربندی جانبی کافی باشند، به طوری که از هرگونه کمانش جانبی و پیچشی در خلال تغییرشکل‌های غیرارتجاعی جلوگیری شود.
برای اعمال مهارجانبی در برنامه ETABS بعد از انتخاب تیر مورد نظر، از مسیر Design menu > Steel Frame Design > Lateral Bracing اقدام به معرفی مهارهای جانبی کنید. در این حالت میتوانید مهارهای جانبی را بصورت نقطه ای یا گسترده تعریف نمایید.

ضابطه مهار جانبی تیرها در قاب های خمشی ویژه و متوسط که توسط ETABS کنترل میشود.

 

 

 

در قاب های خمشی تیرها باید در هر دو بال خود دارای مهاربندی جانبی کافی باشند، به طوری که از هرگونه کمانش جانبی و پیچشی در خلال تغییرشکل‌های غیرارتجاعی جلوگیری شود. فاصله مهاربندهای جانبی نباید از ۰٫۰۸۶(E/Fy)ry در قاب‌های خمشی با شکل‌پذیری ویژه و از ۰٫۱۷(E/Fy)*ry در قابهای خمشی با شکلپذیری متوسط تجاوز کند (ry، شعاع ژیراسیون مقطع تیر، حول محور ضعیف است). همچنین در محل مورد نظر تشکیل مفصل پلاستیک ، محل اعمال بارهای متمرکز در طول تیر که امکان تشکیل مفصل پلاستیک در آنها وجود دارد و در محل تغییر مقطع تیر، تعبیه مهار جانبی الزامی است. بند ۱۰-۳-۶ مبحث دهم را مطالعه کنید. در ادامه برخی جزئیات مناسب برای مهار جانبی بال پایین تیر در دو حالتی که اشاره کردین را نشان میدهم.

 

 

منبع:@AlirezaeiChannel

 

 

نقشه دتایل مهار جانبی تیر ها

 

مهار جانبی در Etabs یا LTB

معرفی طول مهار تیر به صورت نقطه‌ای

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: