دانلود دوره آموزشی دورۀ نکات مهم در تهیه نقشه ها و مدارک محاسباتی   

دانلود دوره آموزشی دورۀ نکات مهم در تهیه نقشه ها و مدارک محاسباتی   

– دورۀ نکات حائز اهمیت در تهیه نقشه ها و مدارک محاسباتی                                          

ویدئوی های آموزشی بسیار مفید و کاربردی در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی که توسط سازمان نظام مهندسی تهران به صورت آنلاین برگزار گردیده است.

جهت مشاهده هر قسمت می توانید روی لینک موردنظر کلیک فرمائید:

بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (مقدمه)
۱-  بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت۱)
۲- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۲)
۳- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۳)
۴- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۴)
۵- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۵)
۶- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۶)
۷- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۷)
۸- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۸)
۹- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۹)
۱۰- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۱۰)
۱۱- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۱۱)
۱۲- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۱۲)
۱۳- بازبینی نکات مهم کنترل مدل سازه (قسمت ۱۳)
۱۴- نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه های بتنی(قسمت ۱)
۱۵- نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه های بتنی(قسمت ۲)
۱۶- نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه های بتنی(قسمت ۳)
۱۷- نکات مهم مدل سازی و طراحی سازه های بتنی(قسمت ۴)
۱۸- نکات مهم نقشه کشی سازه های بتنی–  (قسمت ۱)
۱۹- نکات مهم نقشه کشی سازه های بتنی–  (قسمت ۲)
۲۰- نکات مهم نقشه کشی سازه های بتنی–  (قسمت ۳)
۲۱- نکات مهم نقشه کشی سازه های بتنی–  (قسمت ۴)
۲۲- نکات مهم نقشه کشی سازه های بتنی–  (قسمت ۵)
۲۳ – نکات مهم طراحی سازه های فولادی-تیرها،ستون ها و بادبندها  (قسمت ۱)
۲۴- نکات مهم طراحی سازه های فولادی-تیرها،ستون ها و بادبندها  (قسمت ۲)
۲۵- بازبینی نکات مهم در خصوص اتصالات فلزی-(قسمت ۱)
۲۶- بازبینی نکات مهم در خصوص اتصالات فلزی-(قسمت ۲)
۲۷- نکات مهم نقشه کشی سازه های فولادی-(قسمت ۱)
۲۸- نکات مهم نقشه کشی سازه های فولادی-(قسمت ۲)
۲۹- نکات مهم نقشه کشی سازه های فولادی-(قسمت ۳)
۳۰- نکات مهم نقشه کشی سازه های فولادی-(قسمت ۴)
۳۱- نکات مهم نقشه کشی سازه های فولادی-(قسمت ۵)
۳۲- نکات مهم نقشه کشی سازه های فولادی-(قسمت ۶)
۳۳- نکات مهم طراحی فونداسیون-(قسمت ۱)
۳۴- نکات مهم طراحی فونداسیون-(قسمت ۲)
۳۵- نکات مهم نقشه کشی فونداسیون-(قسمت ۱)
۳۶- نکات مهم نقشه کشی فونداسیون-(قسمت ۲)
۳۷- نکات مهم طراحی و نقشه کشی سقف ها
۳۸- نکات مهم طراحی و نقشه کشی سقف ها
۳۹- نکات مهم کنترل سازه نگهبان خرپایی
۴۰- بررسی نقشه ای نکات مهم وال پست ها
۴۱- موارد مشترک در نقشه کشی سازه های فولادی وبتنی
۴۲- موارد مشترک در نقشه کشی سازه های فولادی و بتنی
۴۳- مرور نکات مهم دفترچۀ راهنمای ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰ (قسمت ۱)
۴۴- مرور نکات مهم دفترچۀ راهنمای ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰-(قسمت ۲)
۴۵-مرور نکات مهم دفترچۀ راهنمای ویرایش چهارم آیین نامه ۲۸۰۰-(قسمت ۳)
۴۶- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-کنترل ستون های متصل به دیوار برشی-(قسمت ۱)
۴۷- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-موارد مربوط به ستون های فولادی محاط و غیرمحاط در بتن
۴۸- مرورنکات مهم دفترچه راهنما-جزییات اجرای اسکلت آسانسور و چاله آسانسور
۴۹- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-محافظت ساختمانها در برابر آتش و سایر نکات طراحی عمومی
۵۰- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-محافظت ساختمانها در برابر آتش و سایر نکات طراحی عمومی
۵۱- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-مروری بر سایر نکات طراحی  (قسمت ۱)
۵۲- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-مروری بر سایر نکات طراحی و نحوۀ ارائه نقشه های سازه-(قسمت ۱)
۵۳- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-مروری بر سایر نکات طراحی و نحوۀ ارائه نقشه های سازه-(قسمت ۲)
۵۴- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی ها دال -(قسمت ۱)
۵۵- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۲)
۵۶- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۳)
۵۷- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۴)
۵۸- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۵)
۵۹- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۶)
۶۰- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۷)
۶۱- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط طراحی دال ها  (قسمت ۸)
۶۲- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها  (قسمت ۱)
۶۳- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها- (قسمت ۲)
۶۴- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها  (قسمت ۳)
۶۵ – مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها-(قسمت ۴)
۶۶- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها- (قسمت ۵)
۶۷- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها -(قسمت ۶)
۶۸- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-بررسی لرزش و ارتعاش کف بر مبنای Atc Design Guid(1)
۶۹- مرور نکات مهم دفترچه راهنما-بررسی لرزش و ارتعاش کف
۷۰- مرورنکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها  (قسمت ۸)
۷۱- مرورنکات مهم دفترچه راهنما-ضوابط تکمیلی دال ها  (قسمت ۹)

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: