دانلود رکوردهای زلزله حوزه دور Far Field

دانلود رکوردهای زلزله حوزه دور Far Field

رکوردهای ثبت شده از زمینلرزه های اخیر نشان میدهد که زلزله های حوزه نزدیک دارای ویژگیهای متفـاوتی نـسبت به زلزله های حـوزه دور مـیباشـند.

در مجمـوع بیـشتر ایـن ویژگی هــا، در اثــر پدیــده مهــم جهــت پــذیری پیــشرونده در زلزله های حوزه نزدیک میباشد. این پدیـده باعـث مـیشـود مؤلفه عمود بر گسل نگاشت های ثبت شده در نزدیـک گـسل، دارای پالس هایی بـا پریـود بلنـد در نگاشـت سـرعت باشـند . همچنین در اکثر این نگاشتها، تقریباً کل انرژی زلزله، در این پالس ها جمـع مـیشـود کـه ورود یکبـاره انـرژی بـه سـازه، تغییرشکلهای بزرگی ایجاد مـینمایـد.

در ایـن مقالـه ضـمن بررسی موارد مذکور و تمرکز بر خصوصیات مختلف زلزله های حوزه نزدیک در مقایسه با زلزله هـای حـوزه دور، بـه بررسـی اثرات آنها در سازه های مختلف ازجملـه سـازه هـای یک درجـه آزاد، سازه های چند درجه آزاد، پلها، سدهای بتنی و سـدهای خاکی پرداخته شده است.

 دریافت شتاب نگاشت ها
حجم: ۱٫۳۸ مگابایت

دانلود رکوردهای زلزله حوزه دور Far Field
برگرفته از Earthquake.blog.ir مرجع تخصصی مهندسی زلزله

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: