دانلود pdf آموزش Etabs

دانلود pdf آموزش Etabs
آموزش تصویری برنامه ی تحلیلی
Etabs , Ver 7.4.
بهار ۱۳۹۷
دانشگاه قم
تهیه کنندگان: همکاری مهندسان زینب فروزنده و آقای محمدرضا غلامی
زیر نظر دکتر مهدی شریفی

 

 

فهرست:

۱هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۲مقدمه
…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۳شرح مسئله
………………………………………………………………………………………………………………………۳
۴مدلسازی ساختمان در برنامه:
………………………………………………………………………………….۹
۱-۴نحوه ی باز نمودن و اجرای برنامه:
……………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۴تنظیم محورها و تراز ها:……………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۳-۴تعریف مشخصات مکانیک مصالح: ……………………………………………………………………………………………………۱۹
۴-۴تعریف مقاطع اعضای قابی شکل: …………………………………………………………………………………………………….۲۰
۵-۴تعریف مقطع المانهای صفحه ای:…………………………………………………………………………………………………….۲۸
۶-۴ترسیم ستون ها: …………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۷-۴تعریف ستون یا تیر ها در تراز میان طبقات:……………………………………………………………………………………………۴۳
۸-۴ترسیم تیر ها:………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۹-۴ترسیم دالها و المان های صفحه ای:………………………………………………………………………………………………….۴۶
۱۰-۴ترسیم دیوار برشی:…………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
۵اختصاص دادن: ………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۱-۵گیردار کردن تکیه گاه:
……………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۲-۵اختصاص دادن دیافراگم: …………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۵اختصاص مقاطع……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۵-۳-۱اختصاص مقاطع ستون ها:………………………………………………………………………. ۵۹
۵-۳-۲اختصاص دادن تیر ها: ………………………………………………………………………………. ۶۱
۵-۳-۳اختصاص دادن مقاطع المانهای صفحه ای:……………………………………… ۶۲
۴-۵مش بندی ( تقسیم بندی دال و دیوار برشی )
…………………………………………………………………………………………۶۲
۱-۴-۵مش بندی دال ……………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۲-۴-۵مش بندی دیوار برشی:
……………………………………………………………………………………… ۶۴
۵-۵نیروهای داخلی دیوارهای برشی………………………………………………………………………………………………………۶۶
۵-۶ترسیم دیوارهای همبند (کوپله) و اختصاص برچسب های طراحی ………………………………………………………………………۷۰
۵-۷اختصاص و مفصل کردن تیر یا ستون ………………………………………………………………………………………………..

۶بار گذاری: …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۱-۶مقدمه:
………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۶تعریف منابع بار………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۶ترکیبات بار گذاری…………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۱-۳-۶محاسبه بارهای ثقلی …………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۳-۶بارهای زنده
……………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۶اختصاص دادن بار محاسبه شده یه المان های تیری شکل
…………………………………………………………………………….۸۶
۶-۴-۱توضیح عمومی در خصوص نحوه ی اعمال بار به المانهای تیری شکل………………………………………………………………. ۸۶
۲-۴-۶اختصاص بارگذاری دیوارها بر روی تیرها
……………………………………………… ۹۱
۶-۴-۳بارگذاری راه پله……………………………………………………………………………………………. ۹۴
۵-۶اختصاص دادن بار محاسبه شده یه المان های صفحه ای (کف ها)
…………………………………………………………………….۹۴
۶-۶تعریف جرم موثر زلزله ……………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۷تحلیل سازه: …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۱-۷مقدمه:
………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۲-۷تنظیمات و انجام تحلیل:……………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۷خروجی گرفتن از سازه……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۱-۳-۷بررسی نتایج تحلیل مودال……………………………………………………………………………… ۱۰۵
۲-۳-۷خروجی تغییر مکان
…………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۳-۳-۷نمایش نیروها (تلاش های داخلی:)
……………………………………………………………. ۱۰۸
۸طراحی سازه
……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۱-۸معرفی آیین نامه، انجام تحلیل و بررسی اولیه نتایج طراحی
…………………………………………………………………………..۱۲۲
۲-۸طراحی دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۵
۹افزودن تحلیل طیفی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: