دریفت استاتیکی یا دریفت دینامیکی

دریفت استاتیکی یا دریفت دینامیکی

کنترل دریف تحت زلزله استاتیکی معادل صحیح است یا زلزله ی دینامیکی؟

هر دور روش درست است ولی در صورتی سازه منظم باشد به دلیل همپایه سازی برش پایه با ضریب ٠.٨۵ و ٠.٩ احتمالا دریفت تعیین شده از زلزله دینامیکی کمتر از دریفت استاتیکی باشد و سازه سبک تر شود.
‎برخی همکاران نیز معتقدند که دریفت خوانده شده از زلزله دینامیکی قابل اعتماد نیست و به دلیل ترکیب مودها مخصوصا در سازه های نامنظم دریفت را بیشتر تعیین میکند به این دلیل نیروهای زلزله دینامیکی را خوانده و در جعبه load pattern الگوی بار جدید تعریف کرده و با استفاده از گزینه user load نیروی دینامیکی را به صورت استاتیکی به سازه اعمال میکنند. که این روش تقریبی است.

‎توجه شود:
‎که این روش دوم فقط به صورت تقریبی دریفت زلزله دینامیکی را تخمین خواهد زد و نمیتواند دریفت زلزله دینامیکی را ارائه کند.

‎نتیجه: توصیه میشود دریفت تحت زلزله دینامیکی قرائت و کنترل شود.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: