دستور Automatic Frame Subdivide

توضیح دستور Automatic Frame Subdivide:
در حین تحلیل برنامه ETABS بصورت خودکار المان‌های قابی را (مثل تیر، ستون و یا مهاربند) مشبندی میکند. بدین معنی که اگر نیاز به ایجاد گره داشته باشند، بدون دخالت کاربر، این کار انجام میشه. در صورتی که شما به هر دلیل نخواهید که برنامه بصورت اتوماتیک این را انجام دهد، بایستی از این دستور استفاده نمایید. به عنوان مثال در مهاربندهای ضربدری با عبور دو مهاربند از روی هم، برنامه آنها را مشبندی میکند. برای جلوگیری از مشبندی آنها باید از این دستور استفاده نمایید. برای این منظور از مسیر Assign menu > Frame/Line > Automatic Frame Subdivide اقدام نمایید. البته قبل از این کار بایستی المان های مورد نظر را انتخاب کرده باشید. در صورت انتخاب گزینه Auto Mesh at Intermediate Points المان های سازه ای در محل نقاط میانی ایجاد شده مشبندی میشوند، در صورت انتخاب گزینهAuto Mesh at Intermediate Points and Intersecting Lines/Edges المانهای سازه ای در محل گره های میانی و یا محل المان های متقاطع آنها مشبندی میشوند. در صورت انتخاب گزینه No Auto Meshing هیچ مشبندی صورت نمیگیرد.

 

 

توضیح دستور Use Line for Floor Meshing:
در حین تحلیل برنامه ETABS بصورت خودکار المان‌های کف که بصورت Deck و یا دال با رفتار membrane باشند را مشبندی میکند. با استفاده از این ستون میتوانید کنترل بیشتری بر روی مشبندی خود داشته باشید. در صورت انتخاب یک المان خطی و انتخاب گزینه Yes از زیر مجموعه این دستور، تعیین می‌نمایید که آن المان خطی مبنایی برای مشبندی کف قرار گیرد. در صورت انتخاب No آن خط را مبنایی برای مشبندی قرار نداده اید. در واقع برنامه از آن خط برای مشبندی استفاده نخواهد کرد.

 

توضی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: