دستور Point Springs & Line Springs

توضیح دستور Point Springs:
با استفاده از این دستور و با انتخاب نقاط دلخواه با استفاده از مسیر Assign Menu > Joint/Point > Point Springs میتوانید یک فنر را بصورت انتقالی یا دورانی به یک گره اختصاص دهید. در صورتی که سختی فنر را عدد بالایی قرار دهید، آن فنر تبدیل به تکیه گاه میشود و از حرکت آن گره جلوگیری میکند.
توضیح دستور Line Springs:
با استفاده از این دستور نیز به مانند قبل میتوانید یکسری فنر بصورت گسترده خطی به یک المان انتخاب شده اختصاص دهید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: