دوره تناوب سازه با دیوار حائل

دوره تناوب سازه با دیوار حائل

سازه هایی که دارای دیوار حائل هست، چنانچه خاک اطراف آن ها کوبیده شود، تراز پایه را می توان تا کف زمین بالا آورد و بعد دوره تناوب سازه را مطابق با روابط استاندارد ۲۸۰۰ محاسبه نمود.

اما در سازه هایی که دیوار حائل دارند و امکان متراکم کردن خاک اطراف سازه وجود ندارد، می بایست مطابق با ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ در خصوصی ترکیب سیستم ها در ارتفاع با متوسط گیری وزنی دوره تناوب را حساب کنیم.

منبع: جزوه آموزش Etabs دکتر حسین زاده اصل
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: