دوره تناوب سازه های ترکیبی در ارتفاع

دوره تناوب سازه های ترکیبی در ارتفاع

پریود سازه های ترکیبی در ارتفاع با متوسط وزنی زمان های تناوب قسمت تحتانی و فوقانی بدست می آید.
رابطه به صورت زیر است:

T=(H1*T1 + H2*T2) / (H1+H2)

‏T: زمان تناوب سازه ترکیبی در ارتفاع.
‏H1: ارتفاع سازه در قسمت تحتانی.
‏T1: زمان تناوب سازه قسمت تحتانی.
‏H2: ارتفاع سازه در قسمت فوقانی.
‏T2: زمان تناوب سازه قسمت فوقانی.

 

 

ترکیب سیستم های باربر لرزه ای در پلان و ارتفاع

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: