دوره ی آموزشی SAFE سیف

دوره ی آموزشی SAFE سیف

آموزش طراحی انواع فونداسیون ( منفرد، نواری و گسترده) و طراحی انواع دال ( تخت، مجوف و پیش تنیده)

مدرس: مهندس علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران – زلزله

شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

دوره ی آموزشی SAFE سیف

آموزش SAfe آموزش سیف SAFE آموزش طراحی دال مجوف آموزش طراحی دال وافل تدریس سیف دال وافل دوره ی آموزش دال وافل طراحی فونداسیون طراحی پی فونداسیون

سرفصل و هزینه های دوره ی آموزشی Etabs

 

دوره ی آموزشی SAP2000

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: