راهنمای کاشت میلگرد در بتن

راهنمای کاشت میلگرد در بتن

کاشت میلگرد – موارد کاربرد و چگونگی؟
میله های تقویت کننده پس از نصب و کاربرد آنها در ساخت و ساز
محدودیت ها و الزمات
سازگاری میله های تقویت کننده بعد از نصب

چگونه طراحی شده اند؟
الزامات طراحی میلگرد کاشته شده
طول گیرداری میلگرد مورد نیاز
جزئیات اتصال
نمونه های طراحی

کاشت میلگرد
کاشت میلگرد

اصول نصب و کاشت میلگرد؟
محل قرارگیری میلگردها موجود و سایر موارد تعبیه شده
سفت شدن سطح بتن موجود
جادهی میلگرد ها  بعد از نصب با پوشش کوچک
روش حفاری
تمیز کردن سوراخ
انتخاب چسب
تزریق چسب
نصب نوار
چگونه می توانم تصمیم بگیرم از کدام سیستم استفاده کنم؟
ملاحظات انتخاب سیستم
چگونه داده های طراحی به دست می آید؟
تعیین عملکرد سیستم مورد نیاز (صلاحیت)
تعبیه نوار مورد نیاز
اجمالی از ضوابط طول میلگرد ACI 318 برای آرماتور طولی
سایر الزمات میلگرد های طولی در ACI 318 26
طراحی آرماتور بعد از نصب بر اساس مفاهیم طول
طراحی آرماتور بعد از نصب با استفاده از مفاهیم طراحی لنگر
استفاده از حبس برای افزایش راندمان باند
مدل های خرپا
طراحی رولپلاک های برشی
چه چیز دیگری را باید بدانم؟
بار پایدار
خستگی
آتش
خوردگی
اطلاعات مرجع مفید
منابع و پیشنهادات برای مطالعه بیشتر

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: