زمان تناوب سیستم های کنسولی

تعیین زمان تناوب سیستم های کنسولی:
استاندارد ۲۸۰۰ در جدول ۳-۴ نوع سیستم کنسولی را شامل سازه های فولادی یا بتن آرمه “ویژه” قید کرده و در تعیین زمان تناوب بند پ از ۳-۳-۳-۱ اشاره کرده سایر سیستم ها به غیر از سیستم کنسولی از رابطه زیر استفاده شود:
T=0.05H^0.75

در ASCE7 در Table 12.12-1 سیستم کنسولی بتنی و فولادی به ۵ نوع زیر تقسیم کرده است:

۱-سیستم ستون کنسولی ویژه فولادی
۲-سیستم ستون کنسولی معمولی فولادی
۳- قاب خمشی ویژه بتن آرمه
۴- قاب خمشی متوسط بتن آرمه
۵- قاب خمشی معمولی بتن آرمه

در قسمت تعیین زمان تناوب با توجه به جدول ۱۲٫۸-۲ :

رابطه تعیین زمان تناوب قاب خمشی بتن آرمه به صورت زیر است:
T=0.0466H^0.9
این رابطه همان رابطه ۳-۳ استاندارد ۲۸۰۰ است.

برای سیستم های “ستون فولادی کنسولی” (ویژه یا معمولی) زمان تناوب از رابطه زیر تعیین تعیین گردیده است:
T=0.0488H^0.75
این رابطه همان رابطه ۳-۵ استاندارد ۲۸۰۰ است که قید شده زمان تناوب سایر سیستم ها به غیر از سیستم کنسولی از آن رابطه تعیین خواهد شد.

نتیجه: اگر سیستم کنسولی بتن آرمه باشد باید از رابطه ۳-۳ جهت تعیین زمان تناوب استفاده کرد و اگر سیستم کنسولی ستون فولادی باشد باید از رابطه ۳-۵ استفاده نمود.

رابطه ۳-۳ استاندارد ۲۸۰۰
T=0.05H^0.9
رابطه ۳-۵ استاندارد ۲۸۰۰
T=0.05H^0.75

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: