ضوابط ستون های مرکب به صورت دوبل IPE

ضوابط ستون های مرکب به صورت دوبل IPE

اصولاً در سیستم قاب خمشی ، استفاده از ستونهای مرکب به صورت دوبل IPE توصیه نمیشود. اگر این ستونها به صورت به هم چسبیده اجرا شوند، ممان اینرسی مناسبی جهت تامین سختی و مقاومت لازم برای سازه تامین نمی نمایند و اگر به صورت فاصله دار و با بست اجرا شوند، مطابق بند ۱۰-۳-۸-۱ ب ، برای سیستم قاب خمشی متوسط در صورتی مجاز است که خمش حول محور با مصالح ( محور موازی بست ها ) باشد و برای خمش حول محور دیگر ( محور موازی جان ) استفاده از آن مجاز نیست. در مورد قاب خمشی با شکلپذیری ویژه مطابق بند ۱۰-۳-۹-۱ ب استفاده از مقاطع بست دار کلاً غیرمجاز است و در صورتی که بدون بست اجرا شود باید اجزاء مقطع با جوش سراسری با هم متصل شوند. توصیه میشود که برای سیستم قاب خمشی از ستون های H یا باکس (جعبه ای ) و یا H باکس شده با ورقهای تقویتی موازی جان و متصل به بال استفاده گردد. در هر حال برای سطح شکلپذیری متوسط اتصال سراسری اجزاء مختلف مقطع به یکدیگر برای ستونهای دوبل IPE به یکدیگر جز در محل اتصالات تیر به ستون اجباری نیست و هر یک از دو جزء مقطع به تنهایی شرایط فشردگی_لرزه_ای را تامین مینمایند. بهتر است استفاده از این مقاطع فقط در حالتی انجام گیرد که محور خمش موازی بال ستون باشد. اگر محور خمش حول محور موازی جان باشد، بهتر است جوش دو مقطع به صورت سراسری باشد و این جوش برای جریان برش ناشی از لنگر خمشی موجود در مقطع ستون طراحی گردد.

طراحی وصله جوشی ستون ( دوبل IPE )

 

ساخت مقاطع section designer و فایل های XML

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: