کنترل تیرها و ستون ها در سیستم مهاربندی ویژه

کنترل تیرها و ستون ها در سیستم مهاربندی ویژه

بند ۲-۱۱-۳-۱۰
تیرها، ستونها و اتصالات آنها
مقاومتهای طراحی تیرها، ستونها و اتصالات آنها در قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه نباید از نیروهای ناشی از تحلیلهای زیر کوچکتر در نظر گرفته شوند.
الف( تحلیلی که در آن فرض میشود نیروی مهاربندیهای کششی برابر RyFyAgو نیروی مهاربندیهای فشاری برابر ۱/۱۴ FcreAgمیباشد.
ب( تحلیلی که در آن فرض میشود نیروی مهاربندیهای کششی برابر RyFyAgو نیروی مهاربندیهای فشاری برابر ۰/۳×۱/۱۴ FcreAgمیباشد.

نحوه کنترل ستونها برای ضوابط_لرزه_ای بند ۱۰-۳-۱۱-۲ مبحث_دهم در سیستم مهاربند_همگرای_ویژه

  1.  بعد از طراحی سازه در فایل اصلی و با ضوابط عمومی از فایل یک ذخیره جدید گرفته میشود.
  2.  در جهتی که مهاربند همگرای ویژه استفاده شده است در محل اتصال مهاربندها به ستون و همجهت با مهاربندها تکیه گاه جانبی تعریف میکنیم.
  3.  سختی محوری مهاربندهای ویژه اصلاح و عددی نزدیک به صفر وارد میشود.
  4.  برای هر کدام از مهاربندها، مقادیر Ag ( سطح مقطع ) و Fcr ( تنش فشاری ناشی از کمانش مطابق با ضوابط بخش ۱۰-۲-۴ مبحث دهم ) استخراج میشود. این مقادیر را میتوان از نتایج طراحی مهاربندها در فایل اصلی استخراج نمود.
  5.  مقادیر اشاره شده در بندهای الف و ب از بند ۱۰-۳-۱۱-۲ مبحث دهم برای هر کدام از مهاربندها محاسبه و یادداشت میشود.
  6.  چهار حالت بار تعریف میکنیم. دو حالت برای اعمال قسمت الف از بند ۱۰-۳-۱۱-۲ و دو حالت برای اعمال قسمت ب از بند فوق. از این ۴ حالت بار ، دو تا برای جهت زلزله مثبت و دو تای دیگر برای جهت زلزله منفی در نظر گرفته میشود.
  7.  نیروهای محاسبه شده در بند ۵ بر اساس اینکه متناسب با کدام یک از ۴ حالت بالا هستند، به صورت نیروهای محوری، در راستای طولی مهاربند (محور محلی ۱ ) به این عناصر در حالت بار متناسب اعمال میگردد. در این زمینه باید توجه نمود که جهت نیروی اعمال شده با جهت فرض شده برای زلزله و کششی یا فشاری بودن مهاربند متناسب و هماهنگ باشد.
  8. ۴ حالت بار تعریف شده در بالا هر کدام جداگانه با بارهای ثقلی مطابق با ضرایب ترکیب_بار ها در مبحث_ششم ترکیب میشوند. در این زمینه باید دقت کرد که تمامی ۴ حالت بار بالا فقط باید با ضریب مثبت ترکیب گردند و در هر ترکیب بار فقط یکی از ۴ حالت بار فوق حضور خواهد داشت.

سازه با بارگذاری و ترکیبات بارگذاری تعریف شده تحلیل میشود و ستونها و تیرهای دهانه های مهاربندی با این شرایط بار کنترل میگردند که مطابق مقطع به دست آمده از فایل اصلی جوابگو باشند. در صورت عدم جوابگویی مقطع بزرگتری برای آنها انتخاب میشود.
نکته : در مواردی که از سیستم مهاربند همگرای ویژه برای هر دو جهت استفاده شده باشد، روند فوق به صورت جداگانه برای هر یک از دو جهت انجام میگردد. در صورت وجود ستونهایی متصل به این مهاربندها در دو جهت متفاوت به نظر میرسد که لازم باشد اثرات همزمانی این دو به نحو مناسب (مثلاً با روش SRSS یا ۱۰۰-۳۰ ) دیده شود. برای این منظور میتوان حداکثر نیروی محوری ستونها در این حالت ناشی از ۴ حالت بار تعریف شده برای هر یک از دو جهت را محاسبه و سپس با حالت متناظر در جهت متعامد ترکیب به صورت ۱۰۰-۳۰ یا SRSS نمود و حاصل را با بارهای ثقلی با ضرایب ارایه شده در مبحث ششم ترکیب نمود.
در صورتی که ستونهای متصل به مهاربند در سمت متعامد هم جزئی از سیستم مقاوم جانبی باشند، به نظر میرسد که اثرات زلزله جهت اصلی ناشی از ۴ حالت تعریف شده لازم باشد با روش مناسب مثلاً ۱۰۰-۳۰ با جهت مقابل ترکیب گردد. در این روش میتوان اثر زلزله جهت متعامد را به روش استاتیکی یا دینامیکی تبدیل شده به استاتیکی ( به روش user load ) به دست آورد و در ترکیبات بارگذاری ۳۰ درصد اثر زلزله متعامد با علائم مثبت و منفی با زلزله جهت اصلی ناشی از آن ۴ حالت بار ترکیب کرد. قابل توجه است که به دلیل حذف سختی مهاربندها و ایجاد تکیه گاه های جانبی عملاً سازه در این حالت نمیتواند رفتار دینامیکی داشته باشد و به صورت دینامیکی تحلیل گردد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: