شرحی بر بند ۳-۱۰ آیین نامه ۲۸۰۰

شرحی بر بند ۳-۱۰ آیین نامه ۲۸۰۰

شرحی بر بند ۳-۱۰ آیین نامه ۲۸۰۰

برای سازه های بتنی:

بر طبق ACI 318-14 :

۱۸٫۱۴—Members not designated as part of the seismic-force-resisting system
ضوابط اعضایی که به عنوان بخشی از سیستم باربر جانبی طراحی نمیشوند.
۱۸٫۱۴٫۱ Scope
۱۸٫۱۴٫۱٫۱ This section shall apply to members not designated as part of the seismic-force-resisting system in structures assigned to SDC D, E, and F.
ضوابط این بخش باید به اعضایی که به عنوان بخشی از سیستم باربر جانبی نیستند در سازه های قرار گرفته در منطقه لرزه خیزی D ،E و F اعمال شود.

 

۱۸٫۱۴٫۲ Design actions

۱۸٫۱۴٫۲٫۱ Members not designated as part of the seismic force-resisting system shall be evaluated for gravity load combinations of (1.2D + 1.0L + 0.2S) or 0.9D, whichever is critical, acting simultaneously with the design displacement δu. The load factor on the live load, L, shall be permitted to be reduced to 0.5 except for garages, areas occupied as places of public assembly, and all areas where L is greater than 100 lb/ft2.
اعضایی که به عنوان بخشی از سیستم باربر جانبی طراحی نمی شوند، باید برای ترکیب بارهای ثقلی (۱٫۲D + 1.0L + 0.2S) یا ۰٫۹D هرکدام که بحرانی تر است به طور همزمان با اعمال تغییر مکان طراحی δu ، ارزیابی شوند. ضریب بار زنده L مجاز است به عدد ۰٫۵ کاهش پیدا کند به جز در پارکینگ ها ، مکان های عمومی که امکان اجتماع افراد در آن وجود دارد و همه مواردی که بار زنده آن ها بیشتر از ۱۰۰ lb/ft2 است.

 

۱۸٫۱۴٫۳ Cast-in-place beams, columns, and joints

۱۸٫۱۴٫۳٫۱ Cast-in-place beams and columns shall be detailed in accordance with 18.14.3.2 or 18.14.3.3 depending on the magnitude of moments and shears induced in those members when subjected to the design displacement δu. If effects of δu are not explicitly checked, the provisions of 18.14.3.3 shall be satisfied.
ستون ها و تیرهای در جا بتن ریزی شده بسته به بزرگای لنگرها و برش های ایجاد شده در آن ها زمانی که تحت تغییر مکان δu قرار میگیرند ، باید دارای جزئیات بخش های ۱۸٫۱۴٫۳٫۲ یا ۱۸٫۱۴٫۳٫۳ باشند.
اگر اثرات δu صریحا بررسی نشود الزامات بخش ۱۸٫۱۴٫۳٫۳ باید رعایت شود.

(یعنی مشخصه که دو راه حل وجود داره یا الزامات ۱۸٫۱۴٫۳٫۳ رو بدون هیچ بررسی ای باید رعایت کرد،
یا الزامات ۱۸٫۱۴٫۳٫۲ یا ۱۸٫۱۴٫۳٫۳را بر حسب بزرگای لنگرها و برش های ایجاد شده در آن ها، زمانی که تحت تغییر مکان δu قرار میگیرند ، باید رعایت کرد.)

 

۱۸٫۱۴٫۳٫۲ Where the induced moments and shears do not exceed the design moment and shear strength of the frame member, (a) through (c) shall be satisfied:
زمانی که لنگر ها و برش ها (حاصله از قرار گرفتن تحت تغییر مکان δu ) از مقاومت خمشی و برشی اعضای قاب بیشتر نشود، ضوابط a تا c باید رعایت شوند:

(a) Beams shall satisfy 18.6.3.1. Transverse reinforcement shall be provided throughout the length of the beam at spacing not to exceed d/2. Where factored axial force exceeds Ag fc′/۱۰, transverse reinforcement shall be hoops satisfying 18.7.5.2 at spacing so, according to 18.14.3.2(b).
تیرها باید الزامات بخش ۱۸٫۶٫۳٫۱ را رعایت کنند. آرماتورهای برشی باید در سرتاسر تیر با حداکثر فاصله d/2 رعایت شود.
در جایی که نیروی محوری بیشتر از Ag fc′/۱۰ باشد، آرماتورهای برشی باید طبق ضوابط بخش۱۸٫۷٫۵٫۲ در فاصله های so بر طبق بخش ۱۸٫۱۴٫۳٫۲(b) قلاب شوند.

 

(b) Columns shall satisfy 18.7.4.1, 18.7.5.2, and 18.7.6. The maximum longitudinal spacing of hoops shall be so for the full column length. Spacing so shall not exceed the lesser of six diameters of the smallest longitudinal bar enclosed and 6 in.
ستون ها باید الزامات بخش های ۱۸٫۷٫۴٫۱ و ۱۸٫۷٫۵٫۲ و ۱۸٫۷٫۶ را رعایت کنند. ماکزیمم فاصله قلاب ها در کل طول ستون باید so باشد. فاصله so باید بیشتر از حداقل دو مقدار، ۶ برابر قطر کوچکترین آرماتور طولی محصور شده و ۶ اینچ باشد.

 

(c) Columns with factored gravity axial forces exceeding 0.35Po shall satisfy 18.14.3.2(b) and 18.7.5.7. The amount of transverse reinforcement provided shall be one-half of that required by 18.7.5.4 and spacing shall not exceed so for the full column length.
ستون ها با نیروی محوری ضریب دار بیشتر از ۰٫۳۵Po باید الزامات بخش ۱۸٫۱۴٫۳٫۲(b) و ۱۸٫۷٫۵٫۷٫ را رعایت کنند. مقدار آرماتور برشی باید به مقدار نصف الزام بخش ۱۸٫۷٫۵٫۴ باشد و فاصله ها نباید بیشتر از so در کل طول ستون باشد.

 

۱۸٫۱۴٫۳٫۳ Where the induced moments or shears exceed ϕMn or ϕVn of the frame member, or if induced moments or shears are not calculated, (a) through (d) shall be satisfied:
در جایی که لنگر ها یا برش (حاصله از قرار گرفتن تحت تغییر مکان δu ) بیشتر از مقاومت خمشی و برشی طراحی اعضا باشد ، یا اگر لنگر ها یا برش ها محاسبه نشوند باید الزامات بخش های زیر از a تا d رعایت شوند:

 

(a) Materials, mechanical splices, and welded splices shall satisfy the requirements for special moment frames in 18.2.5 through 18.2.8.
مصالح ، وصله مکانیکی و وصله جوشی باید الزامات قاب خمشی بتنی ویژه آمده در بخش ۱۸٫۲٫۵ تا ۱۸٫۲٫۸ را رعایت کنند.

(b) Beams shall satisfy 18.14.3.2(a) and 18.6.5.
تیرها باید الزامات بخش های ۱۸٫۱۴٫۳٫۲(a) و۱۸٫۶٫۵٫ را رعایت کنند.

(c) Columns shall satisfy 18.7.4, 18.7.5, and 18.7.6.
ستون ها باید الزامات بخش های ۱۸٫۷٫۴ ، ۱۸٫۷٫۵ و ۱۸٫۷٫۶ را رعایت کنند.

(d) Joints shall satisfy 18.8.3.1.
اتصالات باید الزامات بخش ۱۸٫۸٫۳٫۱ را رعایت کنند.

من خودم به شخصه در طراحی سازه های بتنی با سقف وافل ستون هایی که جزء سیستم باربر جانبی نیستند رو با ضوابط ستون های قاب خمشی ویژه خاموت گذاری میکنم که راه حل ساده تری هست

 

منبع: کانال محاسبات سازه – مهندس رضا براتی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: