ضابطه ی تیر ضعیف – ستون قوی

با سلام. برنامه ETABS تنها در موارد زیر قادر به کنترل ضابطه تیر ضعیف-ستون قوی است. در صورت عدم اقنای هر یک از شرایط کنترل صورت نخواهد گرفت:

The beam-column capacity ratio is determined for a beam-column joint only when the following conditions are met:
❗️ the frame is a Special Moment Frame
❗️ when a column exists above the beam-column joint, the column is concrete
❗️ all of the beams framing into the column are concrete beams
❗️ the connecting member design results are available
❗️ the load combo involves seismic load

۱- شکل‌پذیری قاب باید ویژه باشد.
۲- در حالتی که ستون بالای گره تیر به ستون بتنی باشد.
۳- تمام تیرهای متصل به ستون، بتنی باشند.
۴- نتایج طراحی تمام تیرهای متصل به ستون موجود باشد.
۵- در ترکیب بارهای طراحی، نیروی زلزله حضور داشته باشد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: