ضریب اضافه مقاومت Ω

 ضریب اضافه مقاومت Ω

ضریب اضافه مقاومت Ω

  •  این ضریب جهت اعمال اضافه مقاومت در سازه به دلایل درجات نامعینی، تفاوت بین مقاومت طراحی و مقاومت واقعی مصالح، معیار سختی کرنش، اثرات اجزا غیر سازه ای و غیره صورت می گیرد.
  •  بجای زلزله طرح (E) زلزله تشدید یافته (ΩE) جایگزین می شود و در ترکیبات بار وارد میشود.
  •  ضریب اضافه مقاومت در کلیه حالات بار زلزله از جمله زلزله های بدون خروج از مرکزیت و با خروج از مرکزیت و زلزله قائم اعمال میشود.
  •  در طرح لرزه ای قاب ها، کلیه ستون ها، اتصالات و کف‌ ستونها باید برای نیروی محوری (بدون حضور نیروهای برشی و لنگرهای خمشی) ترکیبات بار زلزله تشدید یافته کنترل شوند.
  •  در طرح لرزه ای شالوده سازه نیز باید برای نیروی محوری (بدون حضور نیروهای برشی و لنگرهای خمشی) ترکیبات بار زلزله تشدید یافته کنترل شوند.
  •  در مواردی که ترکیب نیروی زلزله متعامد (۳۰-۱۰۰) ضرورت داشته باشد باید ضریب امگا نیز در هر دو جهت اعمال گردد.
  •  در طرح لرزه ای کنترل زلزله تشدید یافته برای سازه های فلزی اجباری است ولی برای سازه های بتنی در ACI2014 , 2011 تعریف شده است ولی در ACI قبل از آنها و مبحث ۹ ایران تعریف نشده است.
  •  زمانی که در مقطعی از ترکیبات بار تشدید یافته استفاده می شود ضریب RHO را یک درنظر میگیریم.
  •  در نرم افزارهای ETABS , SAP زلزله تشدید یافته در صورت تنظیم پارامترهای آن به طور خودکار کنترل میشود.

 

ترکیب بار های تشدید یافته و ضریب نامعینی

فلسفه ی زلرله تشدید یافته

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: