ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرها

ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرها

ضریب ۰٫۱۵ یک ضریب تقریبی است و برای تیرهایی که پیچش قابل توجهی دارند (مثلا وقتی تیر فرعی بزرگی داریم) بهتره به جای استفاده ضریب ۰٫۱۵، مقدار ان محاسبه شود.
این ضریب بهتر است تنها به تیرهایی که پیچش دارند اعمال شود.

در تیرهایی که پیچش ندارند این ضریب تاثیر کمی در نتایج داردnو به همین جهت برخی از محاسبین برای راحتی کار به همه اعمال میکنند

در تیرهایی که پیچش تعادل دارند مانند تیرهای متصل به دال بتنی طره بالکن (زمانی که دال بالکن تنها در یکی از لبه خود به تیر متصل است ) این ضریب نباید کاهش یابد و باید برابر یک باشد. در این تیرها اگر ضریب j را کاهش دهید، لنگر پیچشی دال بتنی طره به طور کامل به تیر منتقل نمی شود و بخشی از ان از گرههای انتهای المان shell به گره های ستونهای متصل به دال منتقل میشود و تیر پیچش ناشی از دال را کمتر احساس میکند

۴۶۸×۶۰ content ad

درباره نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | مهندس محاسب و طراح | مدرس دوره های تخصصی Etabs و SAP2000 | شماره تماس مستقیم : 09382904800 |

مطالب مرتبط: