فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن ضریب رفتار از تحلیل پوش آور

فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن ضریب رفتار از تحلیل پوش آور

فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن ضریب رفتار از تحلیل PushOver و دوخطی کردن منحنی ظرفیت

مدرس: مهندس سید مهرزاد حسینی بای

 

 

 


 

جزوه ی آموزشی تحلیل پوش آور (استاتیکی غیرخطی) PushOver در SAP2000

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: