وارد کردن ضریب ضربه در SAP2000 یا CsiBridge

وارد کردن ضریب ضربه در SAP2000 یا CsiBridge

در  تحلیل پل، بار ترافیکی به عنوان یک بار استاتیکی لحاظ گردیده و با اعمال یک ضریب به نام ضریب ضربه افزایش می یابد. ضریب ضربه در آیین نامه های موجود صرفا تابعی از طول دهانه یا فرکانس اول ارتعاشی پل می باشد.

این ضریب در قسمت vehicle class وارد می گردد

نحوه ی وارد کردن این ضریب و روابط مربوطه را در اسلاید زیر مشاهده می کنید

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: